Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине обавља послове управе:

– обезбјеђује услове за развој и обављање комуналне дјелатности: снабдијевање водом за пиће, одвођење отпадних и атмосферских вода, јавна чистоћа, јавна расвета, уређивање и одржавање паркова и других јавних површина, одржавање и уређивање гробља; праћење реализације инвестиционих програма у овој области, које финансира Општина;

– учествовање у спровођењу програма приватизације предузећа која се баве комуналном дјелатношћу,

– припрема прописе којима се утврђују услови и начин обављања комуналних дјелатности и организовање послова у вршењу комуналних дјелатности,

– припрема прописе о условима коришћења, чувања и одржавања комуналних објеката, одржавања чистоће, уређивање града и насељених мјеста.

– прати остваривање јавног интереса у областима у којима је основан и врши управни надзор у пословима јавног интереса;

– води евиденције назива и граница насеља, улица и тргова, њихово обиљежавање и одређивање бројева зграда;

– учествује у припреми прописа којима се утврђују комуналне таксе.

– рјешавање по захтјевима за издавање одобрења за постављање привремених објеката (љетње баште, тенде, огласно-рекламни панои, објекти који се могу измјештати са јеног мјеста на друго и сл), у складу са прописима, утврђује опште услове и издаје одобрења за привремено заузимање јавних површина постављањем жандињера и других комуналних објеката и на други начин.

– издаје одобрења за постављање натписа и свјетлећих реклама у складу са прописима.

– рјешавање по захтјевима за прекопавање јавних и зелених површина у складу са прописима,

– припрема прописе и друге акте из стамбене области, прати организовање органа у стамбеним зградама и предузимање мјера за организовање; вођење регистра управника и именовање привременог управника стамбене зграде; вођење регистра власника стамбених зграда и њихових посебних дјелова; рјешавање у случају усељења у заједничке или посебне дијелове стамбене зграде без закљученог уговора о закупу и друге послове из ове области у складу са законом;

– израда општих аката за рјешавање стамбених потреба функционера и службеника и намјештеника локалне управе

– обезбјеђује извођење хитних радова у складу са законом;

– обезбјеђује спровођење мјера превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у насељеним мјестима, на јавним површинама, у стамбеним зградама, средствима јавног саобраћаја и др.

– сарађује са невладиним организацијама ради реализације програма у областима за које је основан, припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и Предсједника општине, припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и даје аутентична тумачења општинских прописа из своје области.

– припрема прописе и друга акта која се односе на развој, изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење и управљање општинским путевима; утврђује мјерила за категоризацију општинских путева; уређује начин финансирања, одржавања, изградње, реконструкције и коришћења општинских путева; уређује јавни превоз путника у градском и приградском, линијском и ванлинијском саобраћају на територији општине.

– издаје и укида лиценце за обављање ауто-такси превоза, превоза терета (уколико је превозник физичко лице), градског и приградског превоза; изаје изводе лиценци за возила којима се обавља превоз на основу лиценце чије је издавање у надлежности локалне управе; води евиденцију издатих лиценци и извода лиценци,

– издаје сагласност за обављање посебног линијског превоза на својој територији; издаје одобрење за превоз за сопствене потребе; води евиденцију посебног линијског превоза и издатих одобрења за превоз за сопствене потребе,

– учествује у припреми прописа регулације саобраћаја и измјена у режиму саобраћаја; одређује врсте паркиралишта; издаје одобрења и услове за паркиралишта на којима се врши наплата накнаде за паркирање возила или накнаде за паркирање и чување возила; одређивање аутобуских и такси стајалишта;

– издаје сагласности за прикључак прилазног пута на општински пут; издаје сагласности за постављање телеграфских и телефонских, ваздужних и кабловских линија и водова ниског напона за освјетљавање и других сличних објеката и постројења у заштитном појасу општинског и некатегорисаног пута;

– утврђује услове и издаје одобрења за привремено постављање заштитних ограда и других комуналних објеката дуж саобраћајних површина; даје одобрења за постављање огласно-рекламних паноа дуж саобраћајница; издаје одобрења и услове за прекопавање јавних површина намијењених за кретање возила и пјешака, издаје одобрења за потпуну или дјелимичну забрану саобраћаја и измјену режима саобраћаја,

– доноси план линија и расписује и спроводи конкурс за избор превозника за обавлајње јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају; издаје привремено одобрење другом превознику за обављање јавног превоза путника у градском и приградском саобраћају; овјерава ред вожње по појединим линијама; прати цијене услуга превоза ; прати стање изградње, одржавања, коришћења и заштите општинских путева и комуналних објеката и предлаже и предузима одговарајуће мјере; учествује у припреми и изради годишњих програма изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре и учествује у поступку израде урбанистичких планова у дијелу саобраћајне инфраструктуре.

– врши послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом.

– врши друге послове из надлежности Секретаријата у складу са законом и другим прописима.

Адреса: IV Црногорске бр. 1
Тел: 051/233-356
Факс:051/236-527
е-пошта: stambeno@berane.co.me

Запослени

  1. Милош Кастратовић, дипл. правник, ВД Секретар
  2. Мирко Павићевић ВД Помоћник Секретара
  3. Гина Делетић Самостални савјетник I за комунално-стамбене послове
  4. Милош Шарић Самостални савјетник I за управно правне послове
  5.  Јован Дошљак Савјетник III за вођење регистра
  6. Радомир Ћорац Савјетник I за саобраћај
  7. Дарко Малишић Самостални савјетник II за заштиту животне средине
  8. Зоран Весковић Самостални савјетник II за заштиту животне средине
  9. Рита Барјактаровић Шеф одељења за заштиту животне средине
  10. Данко Оровић Самостални савјетник I за унапређење животне средине