Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине обавља послове управе:

– обезбјеђује услове за развој и обављање комуналне дјелатности: снабдијевање водом за пиће, одвођење отпадних и атмосферских вода, јавна чистоћа, јавна расвета, уређивање и одржавање паркова и других јавних површина, одржавање и уређивање гробља; праћење реализације инвестиционих програма у овој области, које финансира Општина;

– учествовање у спровођењу програма приватизације предузећа која се баве комуналном дјелатношћу,

– припрема прописе којима се утврђују услови и начин обављања комуналних дјелатности и организовање послова у вршењу комуналних дјелатности,

– припрема прописе о условима коришћења, чувања и одржавања комуналних објеката, одржавања чистоће, уређивање града и насељених мјеста.

– прати остваривање јавног интереса у областима у којима је основан и врши управни надзор у пословима јавног интереса;

– води евиденције назива и граница насеља, улица и тргова, њихово обиљежавање и одређивање бројева зграда;

– учествује у припреми прописа којима се утврђују комуналне таксе.

– рјешавање по захтјевима за издавање одобрења за постављање привремених објеката (љетње баште, тенде, огласно-рекламни панои, објекти који се могу измјештати са јеног мјеста на друго и сл), у складу са прописима, утврђује опште услове и издаје одобрења за привремено заузимање јавних површина постављањем жандињера и других комуналних објеката и на други начин.

– издаје одобрења за постављање натписа и свјетлећих реклама у складу са прописима.

– рјешавање по захтјевима за прекопавање јавних и зелених површина у складу са прописима,

– припрема прописе и друге акте из стамбене области, прати организовање органа у стамбеним зградама и предузимање мјера за организовање; вођење регистра управника и именовање привременог управника стамбене зграде; вођење регистра власника стамбених зграда и њихових посебних дјелова; рјешавање у случају усељења у заједничке или посебне дијелове стамбене зграде без закљученог уговора о закупу и друге послове из ове области у складу са законом;

– израда општих аката за рјешавање стамбених потреба функционера и службеника и намјештеника локалне управе

– обезбјеђује извођење хитних радова у складу са законом;

– обезбјеђује спровођење мјера превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у насељеним мјестима, на јавним површинама, у стамбеним зградама, средствима јавног саобраћаја и др.

– сарађује са невладиним организацијама ради реализације програма у областима за које је основан, припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и Предсједника општине, припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и даје аутентична тумачења општинских прописа из своје области.

– припрема прописе и друга акта која се односе на развој, изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење и управљање општинским путевима; утврђује мјерила за категоризацију општинских путева; уређује начин финансирања, одржавања, изградње, реконструкције и коришћења општинских путева; уређује јавни превоз путника у градском и приградском, линијском и ванлинијском саобраћају на територији општине.

– издаје и укида лиценце за обављање ауто-такси превоза, превоза терета (уколико је превозник физичко лице), градског и приградског превоза; изаје изводе лиценци за возила којима се обавља превоз на основу лиценце чије је издавање у надлежности локалне управе; води евиденцију издатих лиценци и извода лиценци,

– издаје сагласност за обављање посебног линијског превоза на својој територији; издаје одобрење за превоз за сопствене потребе; води евиденцију посебног линијског превоза и издатих одобрења за превоз за сопствене потребе,

– учествује у припреми прописа регулације саобраћаја и измјена у режиму саобраћаја; одређује врсте паркиралишта; издаје одобрења и услове за паркиралишта на којима се врши наплата накнаде за паркирање возила или накнаде за паркирање и чување возила; одређивање аутобуских и такси стајалишта;

– издаје сагласности за прикључак прилазног пута на општински пут; издаје сагласности за постављање телеграфских и телефонских, ваздужних и кабловских линија и водова ниског напона за освјетљавање и других сличних објеката и постројења у заштитном појасу општинског и некатегорисаног пута;

– утврђује услове и издаје одобрења за привремено постављање заштитних ограда и других комуналних објеката дуж саобраћајних површина; даје одобрења за постављање огласно-рекламних паноа дуж саобраћајница; издаје одобрења и услове за прекопавање јавних површина намијењених за кретање возила и пјешака, издаје одобрења за потпуну или дјелимичну забрану саобраћаја и измјену режима саобраћаја,

– доноси план линија и расписује и спроводи конкурс за избор превозника за обавлајње јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају; издаје привремено одобрење другом превознику за обављање јавног превоза путника у градском и приградском саобраћају; овјерава ред вожње по појединим линијама; прати цијене услуга превоза ; прати стање изградње, одржавања, коришћења и заштите општинских путева и комуналних објеката и предлаже и предузима одговарајуће мјере; учествује у припреми и изради годишњих програма изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре и учествује у поступку израде урбанистичких планова у дијелу саобраћајне инфраструктуре.

– врши послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом.

– врши друге послове из надлежности Секретаријата у складу са законом и другим прописима.

Вуксан Милошевић

ВД Секретар

Рођен 30.11.1989. године у Беранама, основну и средњу школу завршио у Беранама. Дипломирао на Правном факултету Универзитета Црне Горе.

Претходно радио као сарадник у каннцеларији Јавног извршитеља и то у периоду од 7 година.


Рада Шћеповић

дипл. Саобраћајни инжeњер

в.д. помоћник секратара у Секретаријату за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине 

Адреса: IV Црногорске бр. 1
Тел: 051/233-356
Факс:051/236-527
е-пошта: stambeno@berane.co.me

Запослени

  1. Милош Шарић Самостални савјетник I за управно правне послове
  2.  Јован Дошљак Савјетник III за вођење регистра
  3. Радомир Ћорац Савјетник I за саобраћај
  4. Зоран Весковић Самостални савјетник II за заштиту животне средине
  5. Данко Оровић Самостални савјетник I за унапређење животне средине