ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КОМУНАЛНО БЕРАНЕ

Скраћени назив Друштва је ДОО КОМУНАЛНО Беране

Друштво обавља послове:

Област 38 – сакупљање отпада, обрада и одлагање отпада, одвожење отпадног материјала и обављање припремних радњи у оквиру рециклирања отпада (сортирање отпада ради даље прераде),

Грана 38.1 – сакупљање отпада:

 • Сакупљање отпада који се одлаже у канте и контејнере за одлагање смећа (кућни отпад, искоришћене батерије, употријебљено уље и масти из домаћинстава, грађевински отпад и сл.

Група 38.11 – сакупљање безопасног отпада:

 • Сакупљање безопасног чврстог отпада из канти, контејнера и других посуда за одлагање смећа,
 • Сакупљање отпадних материјала намијењених за рециклирање ,
 • Сакупљање и одстрањивање отпада с јавних површина,
 • Сакупљање и одстрањивање грађевинског отпада,
 • Сакупљање и одношење остатака грађевинског материјала и опреме,
 • Сакупљање текстилног отпада,
 • Рад станица за одвожење безопасног отпада

Одвожење и одлагање отпада на локацију за привремено одлагање отпада, депонију.

Област 81 – услуге одржавања објеката и околине

Група  81.30 – одржавање и уређивање околине

-одржавање , његовање и обнављање биљног фонда

-одржавање опремање и чишћење паркова и јавних зелених површина, површина око стамбених зграда и у стамбеним блоковима

-одржавање и чишћење површина за рекреацију, отворених плажа , ријечних корита и обала ријека

-предузимање мјера заштите јавног зеленила

-уређење гробља

Област 96 – остале услужне дјелатности

Област 96.03 погребне и сродне дјелатности

 • Услуге сахрањивања и продаја гробних мјеста и гробница
 • Одржавање и изнајмљивање градске капеле

Група 96.09 -услуге збрињавања кућних љубимаца (смјештај и исхрана, чување и тренирање)

Област 68 – пословање некретнинама

Група  68.20 – изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима –пијаце

Поред ових друштво може обављати и дјелатности које нијесу дјeлатности од јавног интереса и  то:

-инвестиционе послове из области основне дјелатности, које по природи спадају у дјелатност од општег интереса

– производњу цвијећа и садног материјала,

– груби грађевински радови у грађевинарству.

Основни облици организовања друштва су секторикоји у свом саставу имају службе и радне јединице и то:

1.Сектор заједничких послова који чине:

-Правна служба

-Служба рачуноводства

-Комерцијална служба

 1. Производно услужни сектор чини више радних јединица и то:

-РЈ Чистоћа и градско зеленило

-РЈ Механизација и одвоз смећа

-РЈ Градске пијаце

-РЈ Градско гробље и капела

-РЈ Одржавање локалних путева

-РЈ Инкасантска служба

-РЈ Склониште за заштиту напуштених и изгубљених паса

-РЈ Сточна пијаца

Сједиште друштва је у Беранама, улица Драгише Радевића бб,

Милан Лекић

ВД Извршни директор ДОО ,,Комунално“ Беране.
Рођен 25.08.1985. године. Основну и средњу школу завршио је у Беранама, а звање инжењер архитектуре стекао на Архитектонском факултету у Подгорици. Радно искуство стицао је у приватним и државним предузећима. Сарадник је Коморе поцјенитеља на бројним пројектима и члан је хуманитарне организације.

Обављао је, поред осталог, послове помоћника директора за грађевинарске послове и послове менаџера општине Беране.  Био је одборник је у СО Беране.

Одбор директора

Радоица Бакић, предсједник
Миљан Анђић, члан
Панто Дубак, члан
Вујадин Пантовић, члан
Веселин Богавац, члан, представник запослених