– планира и учествује у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система општине; предлаже и израђује план увођења нових програмских система и стара се о усавршавању постојећих, у складу са захтјевима непрекидног функционисања информационог система;- контролише функционисање аутоматизоване обраде података и предузима мјере на побољшању и повећању ефикасности информационог система у цјелини и по дјеловима;
– обавља послове којима се обезбјеђује јавност и транпарентност рада органа општине и учешће локалног становништва у вршењу јавних послова (води и ажурира wеб сајт општине, објављује нацрте аката које доноси Скупштина и Предсједник општине, објављује план и програм учешћа локалног становништва у доношењу одлука и других аката, о организовању трибина, округлих столова, објављује извјештаје о резултатима јавне расправе, сједницама скупштине и донијетим актима, активностима које предузимају органи општине и др);
– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом; – обавља и драге послове по овлашћењу предсједника општине у складу са законом.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је Sveto-Mitrovic.jpg

Свето Митровић

Рођен у Беранама 25.02.1957.год. Дипломирао на универзитету у Новом Саду-Економски факултет у Суботици,на Смјеру за информатику и примјену компјутера- VII-1 степен стручне спреме.

Прије именовања за Секретара Секретаријата за инвестиције и пројекте, био је распоређен на следећим позицијама:

– ДИРЕКТОР ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА

Општина Беране

-ПОТПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

-САВЈЕТНИК ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

ДОО“Агенција за инвестиције и изградњу“

ОПШТИНА  БЕРАНЕ

-ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Дирекција за уређење простора и инвестиције

ОПШТИНА  БЕРАНЕ

-ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

-ИЗВРШНИ  ДИРЕКТОР ДД „ПОЛИЕКС“ Фабрика намјенске производње за производњу пластичних експлозива

БЕРАНЕ

-НАЧЕЛНИК ЗА ФИНАНСИЈЕ СО БЕРАНЕ

БЕРАНЕ

-НАЧЕЛНИК  за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове, имовинско-правне послове и катастар – Општина Беране

ШЕФ  ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА

УНИС ФАБРИКА НАМЈЕНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛАСТИЧНОГ ЕКСПЛОЗИВА ПОЛИЦА

БЕРАНЕ

РЕФЕРЕНТ ЗА ПЛАН,АНАЛИЗУ И СТАТИСТИКУ

УНИС РО ТПЕ/у оснивању/  БЕРАНЕ

СТРУЧНИ САРАДНИК И ПРЕДАВАЧ ЗА ЕКОНОМСКУ ГРУПУ ПРЕДМЕТА- Раднички универзитет „Светозар Марковић Тоза“  ТИТОВ  ВРБАС

РЕФЕРЕНТ ЗА ПЛАН,АНАЛИЗУ И СТАТИСТИКУ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАНГРАД

Положен стручни испит за рад у државним органима и органима локалне самоуправе

Говори Њемачки и руски језик ( Средњи ниво)

Познавање рада на рачунару:Word, Excel, Internet, Power point

Возачка дозвола: ,,Б“ Категорија

е-пошта: investicije.projekti@berane.co.me
ic@berane.co.me
Тел: 051/232-943