Дирекција за имовину обавља послове управе

– предлаже акте који се односе на имовинска права и овлашћења које општина врши у погледу имовине која служи за остваривање њених функција и води евиденцију те имовине;
– покреће поступак за упис права на непокретностима; покреће поступак преноса права на грађевинско земљиште и врши стручну обраду аката о преносу права на грађевинско земљиште;
– даје податке органима општине на основу евиденције коју води;
– припрема прописе и врши обраду аката у вези са располагањем државном имовином из оквира овлашћења општине (одлуке, уговори, рјешења);
– даје мишљење на предлоге аката о располагању државном имовином које припремају јавне службе чији је оснивач општина;
– припрема уговоре о закупу грађевинског земљишта; припрема уговоре о закупу имовине општине, уз предходно прибављено мишљење надлежног органа локалне управе;
– води евиденцију о својинско-правним промјенама насталим на имовини општине и покреће поступак за промјене уписа права на непокретностима;
– покреће поступак експропријације и заступа општину до окончања поступка;
– припрема предлоге одлука о утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности које се експропришу у циљу изградње објеката који су од интереса за општину;
– припрема и предузима мјере ради заштите имовинских права и интереса Општине;
– учествује у идентификацији и заштити капитала општине у поступцима трансформације привредних субјеката;
– заступа Општину и њене органе пред надлежним судовима и органима ради заштите и остваривања имовинских и других права од интереса за Општину;
– припрема информативни и други стручни материјала за Скупштину и Предсједника општине;
– сарађује са невладиним организацијама из своје области;
– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом;
– врши и друге послове из надлежности општине у овој области у складу са законом и другим прописима.

Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел
: +382 51 231 928
Фа
кс: +382 51 233 357
Е-пошта
: имовина@беране.цо.ме


ranko djukicДиректор – Ранко Ђукић, дипл. правник

Рођен 1961. године у Беранама. Завршио Правни факултет у Подгорици. Запослен у Општини Беране од 2002. године. Од 2014. године именован за ВД Директора Дирекције за имовину.