Секретаријат за инспекцијске послове обавља послове управе:

– Секретаријат за инспекцијске послове врши послове управе:
– врши инспекцијски надзор над изградњом, реконструкцијом, коришћењем, одржавањем, заштитом и управљањем општинским путевима у складу са законом и другим прописима;
– врши инспекцијски надзор над изградњом , реконструкцијом, коришћењем, одржавањем, заштитом и управљањем водним објектима од локалног значаја и системима у складу са законом и другим прописима;
– врши инспекцијски надзор у областима паркирања, сакупљања, одвоза и депоновања отпада, снабдијевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, јавне расвјете, одржавања пијаца, паркова, јавних површина, зелених површина, речних корита о локалног значаја, улица, љетњих башти, саобраћајних ознака и сигнализације, сахрањивања, одржавања стамбених и других објеката, заштите од буке, радног времена, контроле доставе робе, држања кућних љубимаца, одржавање кафилерија, као и у области изградње, постављања и уклањања објеката који су у надлежности Општине – помоћни и привремени објекти и приступне рампе у складу са Законом и другим прописима;
– рјешавање у поступку уклањања објеката из надлежности општине (привремени, помоћни објекти и приступне рампе) који не посједују одобрење за постављање или грађење, чије је рјешење о локацији истекло или немају закључен уговор о закупу јавне површине;
– врши инспекцијски надзор над превозом путника  у градском и приградском саобраћају, ауто такси превоза и превоза за сопствене потребе;
– врши инспекцијски надзор у областу туризма и угоститељства и предузима мјере у складу са Законом;

– изрицање прекршајних налога, подношење захтјева за покретање прекршајног поступка, подношење кривичних и других пријава и уколико није надлежан обавјештавање надлежног органа ради предузимања мјера из своје надлежности;
– врши мониторинг у области грађења и уређења простора и остварује сарадњу са органима државне управе надлежним за ову област у складу са Законом;
– припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и Предсједника Општине;
–   пружа информативне услуге грађанима;
–   послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом , сарађује са НВО сектором из своје области рада, врши и друге послове из надлежности Општине у овој области у складу са законом и другим прописима.

Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел: +
Факс:+
Е-пошта: inspekcija@berane.co.me

dragan zecevicВД Секретар – Драган Зечевић, дипл.инж. саобраћаја

Рођен 13.12.1972.године у Беранама. Дипломирао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду на одсјеку за друмски и градски саобраћај. Приправнички стаж одрадио у Секретеријату за инспекцијске послове Општине Беране. Посједује лиценцу судског вјештака саобраћајне струке издату од Министарства правде Црне Горе. Радио на пословима стручног сарадника,инспектора за друмски саобраћај и инспектора за општинске путеве у Секретаријату за инспекцијске послове и Комуналној полицији Општине Беране.Ожењен, отац троје дјеце.