Секретаријат за инспекцијске послове обавља послове управе:

– врши мориторинг у области грађења и уређења простора и остварује сарадњу са органима државне управе надлежним за ову област у складу са законом

– врши инспекцијски надзор над изградњом, реконструкцијом, коришћењем, одржавањем, заштитом и управљањем водним објектима и системима у складу са законом и Одлукама Скупштине општине;

– врши инспекцијски надзор над изградњом, реконструкцијом, коришћењем, одржавањем, заштитом и управљањем општинским путевима у складу са законом и другим прописима;

– врши инспекцијски надзор над привременим коришћењем јавних површина и градског грађевинског земљишта, радом угоститељских објеката, љетњих башти у складу са законом и одлукама надлежних органа локалне управе;

– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом, сарађује са НВО сектором из своје области рада, врши и друге послове из надлежности општине у овој области, у складу са законом и другим прописима.

Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел: +382 51 233 355
Факс:+382 51 233 357
Е-пошта: inspekcija@berane.co.me

dragan zecevicСекретар – Драган Зечевић, дипл.инж. саобраћаја

Рођен 13.12.1972.године у Беранама. Дипломирао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду на одсјеку за друмски и градски саобраћај. Приправнички стаж одрадио у Секретеријату за инспекцијске послове Општине Беране. Радио на пословима стручног сарадника,инспектора за друмски саобраћај и инспектора за општинске путеве у Секретаријату за инспекцијске послове и Комуналној полицији Општине Беране.