Секретаријат за инспекцијске послове обавља послове управе:

– Секретаријат за инспекцијске послове врши послове управе:
– врши инспекцијски надзор над изградњом, реконструкцијом, коришћењем, одржавањем, заштитом и управљањем општинским путевима у складу са законом и другим прописима;
– врши инспекцијски надзор над изградњом , реконструкцијом, коришћењем, одржавањем, заштитом и управљањем водним објектима од локалног значаја и системима у складу са законом и другим прописима;
– врши инспекцијски надзор у областима паркирања, сакупљања, одвоза и депоновања отпада, снабдијевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, јавне расвјете, одржавања пијаца, паркова, јавних површина, зелених површина, речних корита о локалног значаја, улица, љетњих башти, саобраћајних ознака и сигнализације, сахрањивања, одржавања стамбених и других објеката, заштите од буке, радног времена, контроле доставе робе, држања кућних љубимаца, одржавање кафилерија, као и у области изградње, постављања и уклањања објеката који су у надлежности Општине – помоћни и привремени објекти и приступне рампе у складу са Законом и другим прописима;
– рјешавање у поступку уклањања објеката из надлежности општине (привремени, помоћни објекти и приступне рампе) који не посједују одобрење за постављање или грађење, чије је рјешење о локацији истекло или немају закључен уговор о закупу јавне површине;
– врши инспекцијски надзор над превозом путника  у градском и приградском саобраћају, ауто такси превоза и превоза за сопствене потребе;
– врши инспекцијски надзор у областу туризма и угоститељства и предузима мјере у складу са Законом;

– изрицање прекршајних налога, подношење захтјева за покретање прекршајног поступка, подношење кривичних и других пријава и уколико није надлежан обавјештавање надлежног органа ради предузимања мјера из своје надлежности;
– врши мониторинг у области грађења и уређења простора и остварује сарадњу са органима државне управе надлежним за ову област у складу са Законом;
– припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и Предсједника Општине;
–   пружа информативне услуге грађанима;
–   послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом , сарађује са НВО сектором из своје области рада, врши и друге послове из надлежности Општине у овој области у складу са законом и другим прописима.

Служба комуналне полиције у саставу Секретаријата за инспекцијске послове врши послове који се односе на:

– обезбјеђује комунални ред и врши комунални надзор у областима паркирања, сакупљања, одвоза и депоновања отпада, снабдијевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, јавне расвјете, одржавања пијаца, паркова, зелених и јавних површина, улица, љетњих башти, саобраћајних ознака и сигнализације;

сахрањивања, одржавања стамбених и других објеката, заштите од буке, контроле радног времена, констроле доставе робе, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто-такси превоза, превоза за сопствене потребе, путева, локалних рјечних корита и ванпијачне продаје;

– пружање помоћи у извршењима одлука надлежних органа локалне управе и јавних служби у складу са законом;

– обезбјеђује комунални ред и врши комунални надзор у области изградње, постављања и уклањања објеката који су у надлежности Општине (помоћни, привремени објекти и приступне рампе) у складу ша законом и другим прописима;

– упозорава, издаје усмена наређења, утврђује идентитет, лишава слободе учиниоца прекршаја или другог кажњивог дјела, зауставља и привремено искључује возила из саобраћаја, прегледа и привремено одузима предмете, примјењује видео надзор и употребљава средства принуде;

– изрицање прекршајних налога, подношење захтјева за покретање прекршајног поступка, подношење кривичних и других пријава и уколико није надлежан обавјештава надлежни орган ради предузимања мјера из своје надлежности;

– припрема информативне и друге материјале за Предсједника Општине;

– пружа информативне услуге грађанима;

– Обавља и друге послове из своје надлежности у овој области у складу са законом и другим прописима.

dragan zecevic

Секретар – Драган Зечевић, дипл.инж. саобраћаја

Рођен 13.12.1972.године у Беранама. Дипломирао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду на одсјеку за друмски и градски саобраћај. Приправнички стаж одрадио у Секретеријату за инспекцијске послове Општине Беране. Посједује лиценцу судског вјештака саобраћајне струке издату од Министарства правде Црне Горе. Радио на пословима стручног сарадника,инспектора за друмски саобраћај и инспектора за општинске путеве у Секретаријату за инспекцијске послове и Комуналној полицији Општине Беране. Ожењен, отац троје дјеце. На мјесту секретара Секретаријата за инспекцијске послове од 2014.године.

Помоћник секретара секретаријата за инспекцијске послове – Драгана Пешић

ВД Помоћник секретара секретаријата за инспекцијске послове – Јован Синановић

ВД Начелник службе комуналне полиције Вукота Станковић

Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел
: +382 51 233 355
Факс
:+382 51 233 357
Е-пошта: policija@berane.co.me