Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду обавља послове управе:

– учествује у реализацији државних мјера стимулације развоја стратешких привредних грана (пољопривреда, туризам) и прикупља и обрађује податке у циљу сагледавања потенцијала у овим областима и њихове валоризације; припрема програме активности и начина стимулисања предузетничких иницијатива на локалном нивоу; остварује сарадњу и пружа информације заинтересованим субјектима за развој предузетништва а посебно малих и средњих предузећа, у циљу коришћења ресурса и реализације планова и програма у овим областима; даје сугестије за реализацију појединих иницијатива; учествује у промовисању и реализовању активности за развој туризма у општини; предлаже најбоље предузетнике и привредна друштва за додјелу одговарајућих награда у области туризма и пољопривреде; учествује у стварању услова и организовању сајмова и других сличних манифестација;

– у сарадњи са Туристичком организацијом Општине и другим привредним субјектима из области туризма и угоститељства и сродним дјелатностима доноси програме мјера и активности за припрему туристичке сезоне и прати реализацију истих у циљу што бољег искоришћавања туристичких потенцијала Општине;

– прикупља и обрађује податке о оствареном туристичком промету, решава у поступку по захтјевима за категоризацију и добијање одобрења за услуге смјештаја у објектима из надлежности локалне управе (собе, апартмани, земљиште за камповање) као и поступак категоризације ресторана;

– учешће у реализацији развоја стратешких привредних грана (пољопривреда и туризам), прикупљање и обрада података у циљу сагледавања потенцијала у овим областима и њихове валоризације, предлагање и учешће у реализацији мјера за подстицај и развој пољопривредне производње, земљорадње и сточарства путем кредитних аранжмана и других стимулативних мјера; давање сагласности за промјену намјене пољопривредног земљишта; издавање увјерења пољопривредним произвођачима о сопственој производњи пољопривредних производа; предлагање и праћење реализације агро буџета у сарадњи са другим субјектима; предлагање мјера за сузбијање пољских штета и за заштиту пољопривредника од елементарних непогода;

– прати стање и предлаже мјере за подстицање пољопривреде, сточарства, лова и заштите биља и припрема прописе из ове области; даје сагласност за промјену намјене пољопривредног земјишта; рјешава по захтјевима за привремено коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе; предлаже мјере за сузбијање пољских штета; издаје увјерења индивидуалним произвођачима о сопственој производњи пољопривредних производа; предлаже и учествује у реализацији мјера за подстицај и развој пољопривредне производње и сточарства путем кредитног аранжмана и других стимулативних мјера; предлаже и прати реализацију агро-буџета у сарадњи са другим субјектима; предлаже мјере за заштиту пољопривредног земљишта од елементарних непогода;

– води евиденцију о старачким надокнадама односно социјалном обезбјеђењу старачких домаћинстава која се искључиво баве пољопривредом; прикупља и евидентира податаке о пољопривредном потенцијалу општине у приватном власништву;

– припрема извјештај о стању животне средине; успоставља стандарде у области животне средине, израђује програм мониторинга сегмената животне средине и његовог спровођења;

– израђује и прати реализацију релевантних акционих планова (локални план заштите животне редине, локални план заштите биодиверзитета, локални план управљања отпадом, локални енергетски план); израђује и прати реализацију плана за интервентне мјере у ванредним случајевима загађивања животне средине;

– успоставља и води катастар загађивача; врши послове заштите и унапредјења квалитета ваздуха; врши акустично зонирање територије општине и израђује карту буке;

– спроводи поступак проглашавања заштићених природних добара; израђује извјештај о стању природе;

– даје сагласност на извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за планове и програме које доноси локална управа; спроводи поступак процјене утицаја на животну средину за пројекте за које сагласности, одобрење и дозволе издају други органи локалне управе; спроводи поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности за које дозволе издаје други орган локалне управе;

– врши надзор над спровођењем прописа из области животне средине, врши и друге послове из ове области у складу са посебним прописима;

– врши послове у вези слободног приступа информацијама из дјелокруга Одељења (Службе);

– остварује непосредну сарадњу са невладиним организацијама поводом питања из своје надлежности;

– врши и друге послове из надлежности локалне управе у овим областима.

– спроводи управни поступак по захтјеву за издавање водних услова, водне сагласности, водне дозволе, потврде о испуњености услова утврђених водном сагласношћу и водног налога из своје надлежности;

– у законом предвиђеним случајевима привремено ограничава или обуставља водно право;

– одређује границе водног добра од локалног значаја и даје предлог за упис у катастар непокретности;

– одређује статус односно престанак статуса јавног водног добра од локалног значаја и предлаже његов упис односно брисање у катастру непокретности;

– одређује подручја на којима је општа употреба јавног водног добра од локалног значаја забрањена или услове ограничења, као и начин његовог коришћења на том подручју;

– одређује обим и врсту истражних радова за изворишта површинских и подземних вода из своје надлежности;

– утврђује поплавна подручја за воде од локалног значаја и припрема програм санације од последица штетног дејства и исти извршава;

– води регистар вода и водну књигу;

– стара се о изградњи и реконструкцији одржавању и заштити водних објеката и објеката за употребу и коришћење вода које финансира јединица локалне самоуправе у складу са законом и другим прописима;

– обавља послове из своје надлежности у поступку давања концесија на водном добру и води евиденцију уговора о концесијама на водном добру;

– рјешава у управном поступку по захтјевима за постављање јавних чесама и фонтана; утврђује услове и рјешава у управном поступку и издаје одобрења за привремена и стална паркиралишта; одређује аутобуска и такси стајалишта и издаје одобрења за постављање надстрешница на стајалиштима; утврђује услове и одређује локацију за постављање споменика, спомен обиљежја и скулптура.

ВД Секретар

Божо Премовић