Агенција за инвестиције и развој

– обавља послове уређења, унапређења, заштите и рационалног коришћења грађевинског земљишта, одржавање и изградњу некатегорисаних и локалних путева и улица, изградњу јавне расвјете, реконструкцију одржавање и коришћење пословних простора, реализацију инвестиција од интереса за општину;
– учествује у припреми средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта;
– обавља техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове на реализацији и праћењу програма;
– усклађивање програма уређивања грађевинског земљишта са развојним програмима комуналне инфраструктуре у складу са прописима;
– послове надзора над изградњом објеката који се финансирају из Буџета општине и донаторских средстава;
– изградња, реконструкција и адаптација грађевинских објеката који се финансирају из Буџета општине;
– архитектонске и инжињерске активности и технички савјети;
– пројектовање грађевинских и других објеката за потребе Општине;
– спољнотрговинске активности у оквиру наведених дјелатности;
– обавља и друге послове које јој повјери предсједник Општине односно органи локалне самоуправе.