ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ АРХИТЕКЕ

Служба главног градског архитекте врши стручне и друге  послове за остваривање функције главног градског архитекте који се односе на:

1) праћење и примјену прописа из области планирања простора и изградње објеката; изјашњавање на законе и друге прописе из дјелокруга службе;

2) израду и спровођење програма рада службе и других програмских и планских аката из дјелокруга службе; праћење и спровођење државних планских аката у оквиру надлежности службе;

3) израду политика, стратегија, пројеката и програма у циљу унапређења квалитета и културе просторног и архитектонског обликовања и стварања високовриједног изграђеног простора;

4) припрему програма рада службе, локалних стратешких и других програмских и планских аката из дјелокруга службе;

5) доношење рјешења о усклађености објекта са смјерницама за усклађивање спољног изгледа објекта из планског документа;

6) пренијете послове давања сагласности на идејно рјешење зграде, трга и осталих јавних простора у насељима, провјере усаглашености идејног рјешења са урбанистичким пројектом у складу са законом, прописивање смјерница за усклађивање спољног изгледа бесправних објеката; давање сагласности у погледу изгледа привременог објекта и израђивање пројектног задатка за урбанистички пројекат;

7) припремање и достављање података за вођење и ажурирање веб сајта;

8) управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга и друге управне поступке из своје надлежности;

9) поступање по иницијативама грађана из дјелокруга службе;

10) припрему извјештаја о раду и других информативних и стручних материјала за Скупштину, Предсједника, органе државне управе, медије и сл. из дјелокруга службе;

11) припрему годишњег извјештаја за главног администратора о рјешавању управних ствари из своје надлежности, остваривању принципа транспарентности објављивањем прописаних аката на веб сајту општине, сарадњи са невладиним организацијама и других извјештаја из дјелокруга службе у складу са законом;

12) вођење прописаних евиденција и чување документације службе;

13) припрему информација за медије из свог дјелокруга и доставу истих Служби за односе са јавношћу на обраду и објављивање у медијима, веб сајту и на друштвеним мрежама;

14) друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом и другим прописима.

арх.Соња Симеуновић-Вуковић дипл.инг

Рођена у Шапцу  1964.г. Завршила Архитектонски факултет 1988.г  пројектантски смјер-ВШС. Положила стручни испит из области пројетовања и урбанизма 1992.г. и стручни испит за рад у државним органима 2003.г.

РАДНО ИСКУСТВО

1.Општина Беране (од 2002.г.)

-Секретаријат за уређење простора- савјетник за урбанизам(од  2014-2018.г.)

-Главни градски архитекта (од  2018-2020.г.)

-Секретаријат за уређење простора- помоћник секретара за урбанизам(од  2014-2018.г.)

-Служба менаџера-замјеник менаџера(од  2011-2014.г.)

-Секретаријат за уређење простора- помоћник секретара (од  2008-2011.г.)

-Секретаријат за уређење простора- главни урбаниста (од  2002-2008.г.)

2. Министарство за уређење простора, Подгорица(од 1997-2002.г.)

-Сектор за урбанизам и грађевинарство-републички инспектор за грађевинарство за ПЈ Беране

3. Завод за урбанизам и пројектовање( од 1988-1997.г.)

-послови на изради пројектне и планске документације

-израда идејних и главних пројеката за објекте из области високоградње

Контакт

Адреса:IV Црногорске бр.1

Телефон: Тел. +382  51 231 973

е-пошта: arhitekta@berane.co.me

ЗАХТЈЕВИ/ИДЕЈНА РЕШЕЊА, ОБАВЈЕШТЕЊА, РЕШЕЊА

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе главног градског архитекте

Завршени предмети за период од 01.09.2022. до марта 2023. године

САГЛАСНОСТИ:

СМЈЕРНИЦЕ: