Секретаријат за планирање и уређење простора врши послове управе који се односе на:

– припрема прописе из области планирања и уређења простора и грађевинског земљишта; прати стање уређења простора у виду једногодишњег извјештаја о уређењу простора; води документационе основе у циљу израде планских докумената и анализира спровођење докумената.

– припрема програме планирања и уређења простора; обавља припремне и друге послове који се односе на израду и доношење и спровођење локалних планских докумената; чува просторно планску документацију, издаје изводе из планских докумената; води евиденције захтјева и потреба корисника простора, евиденције о издатим условима за уређење простора, евиденције података о објектима који су изграђени у складу или супротно планским документима и о другим подацима значајним за планирање, уређење простора, изградњу привремених објеката.

– обезбјеђује услове за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта за припрему градевинског земљиста за комунално опремање; врши послове на усклађивању програма уређења простора са плановима развоја појединих дјелатности; води евиденције и базе података о грађевинским парцелама;

– одређује локације за изградњу објеката на просторима на којима није предвиђено доношење детаљних планова;

– рјешава по захтјевима за издавање урбанистичко техничких услова, за издавање грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката и за издавање употребне дозволе;

– рјешава по захтјевима за издавање грађевинске и употребне дозволе за инфраструктурне објекте: водовод, канализацију, ТТ инсталације, електроенергетске објекте, градске саобраћајнице; даје сагласности на пројектну (техничку) документацију;

– поступа по захтјевима за остваривање права на надоградњу стамбене зграде; рјешава по захтјевима за издавање грађевинске дозволе за претварање заједничких или посебних дјелова стамбене зграде у стан или пословни простор; рјешава по захтјевима за изградњу помоћних објеката и привремених објеката монтажног карактера који се постављају на основу Елабората о постављању привремених објеката и урбанистичке разраде и локалних објеката од опстег интереса; одобрава уклањање дотрајалих објеката;предузима мјере заштите споменика културе; утврђује услове и одређује локације за постављање споменика,спомен обиљежја и скулптура:

– утврђивање накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта;

– врши усклађивање програма уређења простора са другим развојним програмима,

– остварује непосредну сарадњу са невладиним организација и заинтересованих корисника простора, вођење јавних расправа у поступку доношења планских докумената и подзаконских аката

– припрема одлуке, извјештај о стању уређења простора и других докумената из своје надлежности који се усвајају у Скупштини Општине и које доноси Предсједник општине; припрему стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставност и законитости општинских прописа и аутентичних тумачења општинских прописа у овим областима, уз консултовање Главног администратора; вршење и других послова из надлежности Секретаријата, у складу са законом.

– учествује у изради планова заштите од пожара и елементарних непогода,

– планира и предлаже утрошак финансијских средстава по основу уређења простора а у поступку доношења и спровођења програма уређења простора.

-обавља и друге послове из надлежности Општине у својој области у складу са Законом идругим прописима.

Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел: +382 51 233 356
Факс: +382 51 236 527
Е-пошта: urprostora@berane.co.me