Управа за наплату локалних јавних прихода врши послове који се односе на:

– утврдјивања, наплате и контроле локалних јавних прихода (пореза, приреза, такса и накнада),
– рјешава у управном поступку у складу са законом и подзаконским прописима
– анализира степен и ефекат остварених прихода у сарадњи са надлежним Секретаријатом за послове буџета,у циљу дефинисања одговарајуће фискалне политике;
– води регистар пореских обвезника и редовно усаглашава стање регистра са регистром непокретности који води државни орган за некретнине;
– прописује облик и садржај пореске пријаве;
– предузима мјере наплате и принудне наплате локалних јавних прихода;
– врши инспекцијски надзор из своје области рада у складу са законом;
– припрема периодичне извјештаје и информације о степену наплате локалних јавних прихода;
– обезбједјује функционисање јединственог информационог система за област локалних јавних прихода и обезбједјује мониторинг у овој области;
– обезбједјује тачно и ажурно водјење евиденције свих наплаћених локалних јавних прихода;
– обрачун, контролу и наплату туристичке таксе за Туристичку организацију Беране;
– припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и Предсједника општине;
– сарадјује са невладином организацијама из своје области рада;
– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом;
– врши и друге послове из надлежности општине у овој области у складу са законом и другим прописима.

Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел: +382 51 234 551
E-mail: prihodi@berane.co.me

Јанко Стављенић,  ВД Директор