ДОО „Водовод и канализација“
IV црногорске бригаде бр.13
тел/факс: 051/233-339
е-маил: vik.berane@gmail.com

Извршни директор
Вуко Тодоровић

Одбор директора

1. Драган Дробњак, предсједник
2. Жељко Вукајловић, члан
3. Радован Губеринић, члан
4. Марјан Обадовић, члан
5. Радослав Шекуларац, члан

Опис послова из Статута:

Друштво обавља послове:

  • сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде:
  • сакупљање воде са извора и бунара, пречишћавање и дистрибуција цјевоводом за потребе домаћинстава и привреде на територији општине Беране,
  • одржавање водоводног система на територији општине Беране,
  • одржавање водоводних система у сеоским насељима на територији општине Беране.
  • уклањање отпадних вода:
  • сакупљање и транспорт комуналних атмосферских и других опадних вода са подручја општине Беране,
  • одржавање канализационог система и постројења за пречишћавање отпадних вода,
  • обрада и третман муља, његова употреба, рециклажа и одлагање,
  • пражњење и чишћење септичких јама и шахтова,
  • одржавање изграђеног система за прихватање и одвођење атмосферских вода

Водовод и канализација, доо Беране.