Јавне евиденције  и  јавни регистри:

 • Дјеловодник;
 • Уписник предмета  првостепеног  управног  поступка;
 • Регистар угоститељских објеката
 • Регистар трговаца
 • Регистар лица која се баве занатском дјелатношћу
 • Регистар евиденције туристичких услуга које укључују спортско рекреативне и авантуристичке активности

Нормативна акта:

 • Закони, подзаконски  прописи и прописи Скупштине  Општине Беране које  Секретаријат  примјењује  у  обављању  послова  из  своје  надлежности ;
 • Правилник о  унутрашњој  организацији  и  систематизацији  Секретаријата;

Програми, информације, извјештаји и др.акти :

 • Програм рада  Секретаријата;
 • Квартални извјештаји о реализацији буџета на прописаним образцима;
 • Годишњи извјештај о раду  Секретаријата  са  кретањем   предмета  првостепеног  управног  поступка;
 • Информације – извјештаји за Скупштину Општине Беране.

Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел:
+382 51 231 973
Факс: +
382 51 233 357
Е-поштаfinansije@berane.co.me

bojan

СЕКРЕТАР БОЈАН РАДОШЕВИЋ, дипл.ецц.

ОБРАЗОВАЊЕ

Рођен 30.11.1982. године у Беранама. Основну школу и Гимназију завршио у Беранама. Дипломирани економистаодсјек финансије.

Посједује још и

 • Лиценцу Судског вјештака економско-финансијске струке (издату од Министарства правде Црне Горе);

 • Међународни сертификат интерног ревизора у јавном сектору (издату од ЦИПФЕ-a);

 • Међународни сертификат за практичну обуку (издату од ЦИПФЕ-a);

 • Национални сертификат интерног ревизора у јавном сектору

  (издате од Министарства финансија Црне Горе);

 • Међународни сертификат овлашћеног рачуновође у јавном сектору (издату од ЦEФ-a);

 • Стручни испит за рад у државним органима.

РАДНО ИСКУСТВО

 • Засновао радни однос 2008. године на позицији рачуновође-приправника у АД “Градња“- Бијело Поље, наставио са радом након истека приправичког рада до 2010. године када прелази у ДОО „Ком Елоксир“-Беране;

 • Од 2010. – 2015. године радио у фирми за производњу столарије ДОО „Ком Елоксир“ Беране на позицији помоћника директора;

 • Од 2015. – 2017. године радио у Служби за унутрашњу ревизију Општине Беране на мјесту Вишег унутрашњег ревизора;

 • Од јуна 2017. године именован за Секретара за финансије и економски развој општине Беране, реизабран у октобру 2021. године на период од 5 година.

ОСТАЛО

Ожењен, отац Саве, Ирис и Вукана.