Контакт подаци:
Адреса: Улица IV Црногорске бригаде број 1, Беране
Телефон: 051/231-973
Фаx: 051/233-357
Е-маил: predsjednik@berane.co.me

Тихомир Богавац , рођен је 31.08.1976.године у Беранама. Основну школу и Гимназију, друштвено језички смјер, завршио у родном граду. Завршио је основне академске студије првог степена и стекао звање  Дипломирани инжењер менаџмента.

Предсједник је Општинског одбора Социјалистичке народне партије, члан Главног и и Извршног одбора Социјалистичке народне партије Црне Горе.

Активно се бавио фудбалном и играо за Фудбалски клуб ,,Беране“, Фудбалски клуб ,,Обилић- Београд“ и фудбалски клуб ,,ИМР- Београд“.

Предсједник општине:

1. представља и заступа општину;
2. предлаже прописе и друге акте које доноси скупштина, као и начин рјешавања појединих питања из надлежности Скупштине;
3. стара се и одговоран је за извршавање закона, других прописа и општих аката;
4. стара се и одговоран је за извршавање пренешених и повјерених послова;
5. утврђује организацију и начин рада локалне управе, на предлог главног администратора;
6. именује и разрјешава потпредсједника општине и главног администратора;
7. даје сагласност на акте о унутрашњој организацији и систематизацији органа локалне управе, стручних и других служби;
8. именује и разрјешава директоре агенциј;
9. поставља и разрјешава менаџера;
10. даје сагласност на постављање и разрјешење старјешина органа локалне управе;
11. подноси грађанима и скупштини извјештај о свом раду и остваривању функција локалне самоуправе, најмање једанпут годишње;
12. усмјеррава и усклађује рад органа локалне управе, јавних служби и агенција чији је оснивач, ради ефикаснијег остваривања њихових функција и квалитетнијег пружања јавних услуга, о чему доноси одговарајуће акте;
13. врши надзор над радом локалне управе;
14. доноси акте из своје надлежности и акте у извршавању пренесених и повјерених послова, уколико посебним прописом није друкчије уређено;
15. одговоран је за извршавање одлука и других аката које доноси скупштина и доноси акте за њихово извршавање;
16. доноси акте којима обезбјеђује извршење буџета општине;
17. сазива конститутивну сједницу Скупштине;
18. стара се о рационалном коришћењу општинске имовине;
19. располаже средствима текуће буџетске резерве у складу са одлуком Скупштине општине;
20. доноси одлуку о улагањима, у складу са утврђеном инвестиционом политиком;
21. даје мишљење о предлогу одлука и других аката које Скупштини поднесу други предлагачи;
22. рјешава сукоб надлежности између органа локалне управе, јавних служби и правних лица којима је одлуком Скупштине повјерено вршење одређених послова
23. одлучује о изузећу главног администратора;
24. врши надзор над законитошћу и цјелисходношћу рада служе заштите;
25. образује стручна радна тијела за послове из свог дјелокруга и доноси Пословник о свом раду;
26. привремено доноси акте из надлежности Скупштине, у складу са законом;
27. врши распоред службених зграда и пословних зграда на коришћење органима општине, утврђује услове и начин коришћења превозних средстава и одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе рада органа општине, Скупштине;
28. врши и друге послове у складу са законом и Статутом.