Служба предсједника Општине обавља стручне и друге послове који се односе на вршење извршне функције Предсједника општине, радних тијела Предсједника , а нарочито:

– припрема и организује сједнице за рад Предсједника, потпредсједника и радних тијела;

– ради на изради прописа и других аката које доноси Предсједник општине;

– припрема мишљење Предсједника општине на предлоге аката упућене Скупштини које предлажу овлашћени предлагачи у складу са Статутом;

– даје мишљење Предсједнику општине на нацрте прописа које припремају надлежни органи и службе локалне управе из надлежности Скупштине и Предсједника општине;

– врши израду планова одбране из надлежности Општине;

– прати реализацију аката и закључака Предсједника општине и његових радних тијела и ради на изради стучно-информативног материјала из надлежности Предсједника општине; даје стручна мишљења радним тијелима Предсједника општине; припрема састанке Предсједника и потпредсједника општине и друге састанке који се организују у општини и стара се о реализацији утврђених обавеза са тих састанака; обезбјеђује материјале и преко бироа за односе са јавношћу организује сарадњу са новинарима у вези са обавјештавањем јавности о раду Предсједника и органа локалне управе и јавних служби; обавља послове у вези са остваривањем сарадње са Скупштином и Владом Црне Горе, општинама и градовима у земљи и иностранству;

– врши протоколарне послове за потребе Предсједника и потпредсједника општине;

– врши послове из области међународне, прекограничне и других видова сарадње;

– поступа по представкама и притужбама грађана и припрема одговоре по истима; заказује пријеме странака код Предсједника, и по потреби, врши пријем странака; поступа по представкама које државни органи упућују Предсједнику општине ради утврђивања чињеница, односно рјешавања питања која су предмет тих представки и притужби;

– врши послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом;

– врши и друге послове које одреди Предсједник општине.

Радом Службе руководи Предсједник општине. Послови и задаци Службе предсједника врше се у оквиру Кабинета и Бироа за односе са јавношћу. У Служби предсједника врше се и послови Менаџера Општине у складу са законом.

У оквиру Службе предсједника постоји Биро за односе са јавношћу који врши стручне и друге послове и то:

– израда стратегије за комуникацију са јавношћу Општине Беране;

– информисање јавности о раду Општине Беране и органа локалне управе, маркентишке послове у дијелу промовисања рада и пројеката Општине и органа локалне управе (издавање саопштења, билтена, публикација и других штампаних ствари, аудио и видео материјала и сл.), праћење и анализирање информисања медија о раду Општине и органа локалне управе као и координацију са медијима, интерно информисање, фото – видео докуменатцију, испитивање јавности и развоју комуникацију са јавношћу;

– електронско и аналитичко обрађивање писања јавних гласила о Општини Беране и раду локалних органа, који се стављају на располагање одређеним корисницима, прикупља и хронолошки систематизује све текстове који се односе на свеукупан рад Општине;

– комуникација са јавношћу о раду Општине и органа локалне управе, информативно праћење рада Општине Беране, обављање стручних пословау вези са сарадњом са медијима;

– прати рад и даје саопштења којима се јавност информише о активностима појединих органа и Општине Беране у цјелини, усклађује активности секретаријата и других органа управе, као и Општине у цјелини са средствима јавног информисања, припрема и организује неформалне и формалне брифинге и конференције за штампу и прослеђује одговарајућа саопштења за јавност;

– припрема и врши исраживања јавности о питањима од значаја за локалну управу путем анкетирања циљаних јавности (телефонске, интернет, теренске анкете, фокус групе);

– припрема дневне прилоге за презентацију Општине Беране на интернету (званична интернет презентација, друштвене мреже и друго);

– планира кампање и активности од јавног значаја из дјелокруга Општине Беране;

– предлаже, планира и спроводи активности везане за унапређење етичке репутације Општине Беране;

– организује конференције за свечаности, пријеме и друге догађаје на којима се представља Општина Беране;

– припрема и спроводи активности интерног информисања запослених у Општини Беране и јавним предузећима чији је Општина оснивач (интерни билтени, комуникација са запосленима);

– даје сугестије и смјернице о правцу неопходне реакције на догађаје, податке и информације које могу имати негативан ефекат на рад Општине и довести до њене компромитације у јавности;

– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга у складу са законом и друге послове по овлашћењу Предсједника општине.

Контакт подаци:

Адреса IV Црногорске бр. 1
Тел: +382 51 231 960;
Фаx:+382 51 233 357;
Мејл: opstinaberane@t-com.me

Дубравка Јованчевић

Рођена је 17.05.1959. године у Иванграду гдје је завршила основну школу и гимназију „Панто Малишић. По струци је дипломирани правник (дипломирала 1982. године на Правном факултету у Титограду (Подгорица)). Има положен правосудни испит.

У својој каријери радила је у Фабрици целулозе и папира у периоду 1982. до 1987. године. Од 1992. године је у Општини Беране. На позицији шефа Службе скупштинске послове била је до 2006. године. У периоду од 2006. до 2014. године обављала је послове савјетника секретара СО Беране. Од 2014. године је била руководилац Службе предсједника, а од 2018. године је шефица кабинета предсједника општине.

У више мандата члан Комисије за систем локалне самоуправе, као и секретар и чланица Општинске изборне комисије.

Удата је и има двоје дјеце.

Контакт подаци:

Адреса IV Црногорске бр. 1
Тел: +382 51 231 960;
Фаx:+382 51 233 357;
Мејл: menadzer@berane.co.me

Владимир Ђаковић

Рођен је 25.11.1978. године у Беранама гдје је завршио основну школу и гимназију. По струци је дипломирани инжењер Прехрамбене технологије.

У својој каријери радио је на више послова у привреди, а  од 2009. године ради у ЈУССШ “Спасоје Распоповић“ у Подгорици, гдје је поред посла професора стручних предмета радио и на инклузији дјеце са посебним образовним потребама у средње стручно образовање. Учествовао је у изради више образовних програма у Центру за стручно образовање Црне Горе.

Од марта до јуна 2018. године био је одборник у СО Беране.

Члан је Главног одбора Демократске Црне Горе, као и потпредсједник Општинског одбора.

Функцију Менаџера Општине Беране обавља од 12.06.2018. године.

Ожењен је и има троје дјеце.