Служба предсједника Општине обавља стручне и друге послове који се односе на вршење извршне функције Предсједника општине, радних тијела Предсједника , а нарочито:

– припрема и организује сједнице за рад Предсједника, потпредсједника и радних тијела;

– ради на изради прописа и других аката које доноси Предсједник општине;

– припрема мишљење Предсједника општине на предлоге аката упућене Скупштини које предлажу овлашћени предлагачи у складу са Статутом;

– даје мишљење Предсједнику општине на нацрте прописа које припремају надлежни органи и службе локалне управе из надлежности Скупштине и Предсједника општине;

– врши израду планова одбране из надлежности Општине;

– прати реализацију аката и закључака Предсједника општине и његових радних тијела и ради на изради стучно-информативног материјала из надлежности Предсједника општине; даје стручна мишљења радним тијелима Предсједника општине; припрема састанке Предсједника и потпредсједника општине и друге састанке који се организују у општини и стара се о реализацији утврђених обавеза са тих састанака; обезбјеђује материјале и преко бироа за односе са јавношћу организује сарадњу са новинарима у вези са обавјештавањем јавности о раду Предсједника и органа локалне управе и јавних служби; обавља послове у вези са остваривањем сарадње са Скупштином и Владом Црне Горе, општинама и градовима у земљи и иностранству;

– врши протоколарне послове за потребе Предсједника и потпредсједника општине;

– врши послове из области међународне, прекограничне и других видова сарадње;

– поступа по представкама и притужбама грађана и припрема одговоре по истима; заказује пријеме странака код Предсједника, и по потреби, врши пријем странака; поступа по представкама које државни органи упућују Предсједнику општине ради утврђивања чињеница, односно рјешавања питања која су предмет тих представки и притужби;

– врши послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом;

– врши и друге послове које одреди Предсједник општине.

Радом Службе руководи Предсједник општине. Послови и задаци Службе предсједника врше се у оквиру Кабинета и Бироа за односе са јавношћу. У Служби предсједника врше се и послови Менаџера Општине у складу са законом.

У оквиру Службе предсједника постоји Биро за односе са јавношћу који врши стручне и друге послове и то:

– израда стратегије за комуникацију са јавношћу Општине Беране;

– информисање јавности о раду Општине Беране и органа локалне управе, маркентишке послове у дијелу промовисања рада и пројеката Општине и органа локалне управе (издавање саопштења, билтена, публикација и других штампаних ствари, аудио и видео материјала и сл.), праћење и анализирање информисања медија о раду Општине и органа локалне управе као и координацију са медијима, интерно информисање, фото – видео докуменатцију, испитивање јавности и развоју комуникацију са јавношћу;

– електронско и аналитичко обрађивање писања јавних гласила о Општини Беране и раду локалних органа, који се стављају на располагање одређеним корисницима, прикупља и хронолошки систематизује све текстове који се односе на свеукупан рад Општине;

– комуникација са јавношћу о раду Општине и органа локалне управе, информативно праћење рада Општине Беране, обављање стручних пословау вези са сарадњом са медијима;

– прати рад и даје саопштења којима се јавност информише о активностима појединих органа и Општине Беране у цјелини, усклађује активности секретаријата и других органа управе, као и Општине у цјелини са средствима јавног информисања, припрема и организује неформалне и формалне брифинге и конференције за штампу и прослеђује одговарајућа саопштења за јавност;

– припрема и врши исраживања јавности о питањима од значаја за локалну управу путем анкетирања циљаних јавности (телефонске, интернет, теренске анкете, фокус групе);

– припрема дневне прилоге за презентацију Општине Беране на интернету (званична интернет презентација, друштвене мреже и друго);

– планира кампање и активности од јавног значаја из дјелокруга Општине Беране;

– предлаже, планира и спроводи активности везане за унапређење етичке репутације Општине Беране;

– организује конференције за свечаности, пријеме и друге догађаје на којима се представља Општина Беране;

– припрема и спроводи активности интерног информисања запослених у Општини Беране и јавним предузећима чији је Општина оснивач (интерни билтени, комуникација са запосленима);

– даје сугестије и смјернице о правцу неопходне реакције на догађаје, податке и информације које могу имати негативан ефекат на рад Општине и довести до њене компромитације у јавности;

– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга у складу са законом и друге послове по овлашћењу Предсједника општине.

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЖБИ ПРЕДСЈЕДНИКА

Контакт подаци:

Адреса IV Црногорске бр. 1
Тел: +382 51 231 960;
Фаx:+382 51 233 357;
Мејл: opstinaberane@t-com.me

Дубравка Јованчевић

Рођена је 17.05.1959. године у Иванграду гдје је завршила основну школу и гимназију „Панто Малишић“. По струци је дипломирани правник (дипломирала 1982. године на Правном факултету у Титограду (Подгорица)). Има положен правосудни испит.

У својој каријери радила је у Фабрици целулозе и папира у периоду 1982. до 1987. године. Од 1992. године је у Општини Беране. На позицији шефа Службе скупштинске послове била је до 2006. године. У периоду од 2006. до 2014. године обављала је послове савјетника секретара СО Беране. Од 2014. године је била руководилац Службе предсједника, а од 2018. године је шефица кабинета предсједника општине.

У више мандата члан Комисије за систем локалне самоуправе, као и секретар и чланица Општинске изборне комисије.

Удата је и има двоје дјеце.

Контакт подаци:

Адреса IV Црногорске бр. 1
Тел: +382 51 231 960;
Фаx:+382 51 233 357;
Мејл: menadzer@berane.co.me

ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Име и презиме: Марко Лалевић

Адреса: VIII црногорске бригаде П + 7, Беране, Црна Гора

Телефон: 067/ 079-551

E-mail: marko.lalevic9@gmail.com

Држављанство: црногорско

Датум рођења: 31.07.1982. године

 

РАДНО ИСКУСТВО

 * Датуми: од 29.09.2022. године –

* Назив и адреса послодавца: Општина Беране

* Занимање или позиције: Менаџер општине

 • Датуми: од 25.05.2021. године – 17.06.2022
 • Назив и адреса послодавца: Општина Беране
 • Занимање или позиција: Потпредседник општине
 • Датуми: од 19.03.2021. године –
 • Назив и адреса послодавца: Пошта Црне Горе АД Подгорица
 • Врста посла или сектор: Члан Одбора директора једночланог акционарског друштва Пошта Црне Горе Подгорица
 • Датуми: (од 22 марта 2021. године – до 11 априла 2021 године )
 • Назив и адреса послодавца: Општина Беране
 • Занимање или позиција: ВД Председник општине

 

 • Датуми: (од новембра 2018. године – до марта 2021 године )
 • Назив и адреса послодавца: Општина Беране
 • Занимање или позиција: Потпредседник општине
 • Главне активности и одговорности: Координација послова и праћење стања у области планирања и уређење простора и изградње објеката; координација посклова и праћење стања у области стварања и реализације услова за обављање и развој комуналних делетности и изградњер, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева; координација послова и праћење стања у пбласти припреме програма текућег одржавања комуналних објеката; координација послова у вези са израдом Програма изградње и постављнања монтажних и помоћних објеката привременог карактера и реализације истог; координација послова и праћење стања и услова за рад објеката који пружају услуге грађанима и одређивање подручја у којима се може обављати одређена делатност; координација послова и праћење стања у области стварања и реализације услова за обављање ауто-такси превоза, превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају и превозу за сопствене потребе; координација и праћење у вези са уређивањем и реализацијом начина организовања јавних радова од локалног значаја; координација и праћење послова из области мониторинга грађења и уређења простора, инспекцијског надзора над изградњом, реконструкцијом, коришћењем, одржавањем, заштитом и управљањем водним објектима и општинским путевима у складу са прописима;
 • Датуми: од 2014. године – до марта 2018 године
 • Назив и адреса послодавца: Општина Беране
 • Врста посла или сектор: Секретаријат за планирање и уређење простора
 • Занимање или позиција: Начелник Секретаријата за планирање и уређење простора
 • Главне активности и одговорности: издавање решања о дозволама за грађење објеката, употребних дозвола, урбанистичко техничким условима, извода из планске документације, врђење припремних послова за израду локалне планске документације (просторно урбанистићког плана општине, детаљних урбанистићких планова, урбанистићких пројеката, локалних студија локације), припрема подзаконских аката из области планирања и изградсње објеката
 • Датуми: од 2012. године – до новембра 2013 године
 • Назив и адреса послодавца: Општина Беране
 • Врста посла или сектор: Секретаријат за општу управу и друштвене делатности
 • Занимање или позиција: Самостални саветник ИИИ за мјесне заједнице
 • Главне активности и одговорности: вођење регистра месних заједница и упис месних заједница у исти у складу са законом и другим прописима и вршење административно-техничких послова за њихове потребе;
 • Датуми: од 23.01.2020. године –
 • Назив и адреса послодавца: Министарство одрживог развоја и туризма
 • Врста посла или сектор: Израда планске документације, Директорат за планирање простора
 • Занимање или позиција: члан стручног тима за израду Просторног плана Црне Горе
 • Главне активности и одговорности: Просторни план Црне Горе је стратешки документ и општа основа организације и уређења простора Црне Горе којим се одређују државни циљеви и мере просторног развоја, у складу са укупним економским, социјалним, еколошким и културно-историјским развојем Црне Горе. Просторним планом Црне Горе одређују се, нарочито: политика коришћења простораи развој функција и делетности у Црној Гори; положај и правци просторног развоја Црне Горе у односу на окружење; програмаске пројекције дугорочног развоја и просторног уређења; основе дугорочне политике планирања; концепт организације уређења и коришћења простора са мрежом насеља; концепт планирања подручја мора; инфраструктурни системи и начин њиховог повезивања с инфраструктурним системима у окружењу;

 

 • Датуми: од 14.10.2020. године –
 • Назив и адреса послодавца: Министарство одрживог развоја и туризма
 • Врста посла или сектор: Израда планске документације, Директорат за планирање простора
 • Занимање или позиција: члан стручног тима за израду Плана генералне регулације
 • Главне активности и одговорности: План генералне регулације Црне Горе је плански документ којим се детаљније одређују циљеве и мере просторног и урбанистичког развоја Црне Горе, уз уважавање специфичних потреба које произилазе из регионалних посебности, разрађују циљеви планирања простора и уређује рационално коришћење простора и подручја мора, у складу са економским, социјалним, еколошким и културно-историјским развојем. План генералне регулације Црне Горе доноси се за северни, средишњи и приморски регион као и подручје националних паркова и подручје под заштитом Организације за образовање науку и културу Уједињених нација (УНЕСЦО).
 • Датуми: од 2015. године –
 • Назив и адреса послодавца: Заједница општина Црне Горе
 • Врста посла или сектор: Одбор за просторно планирање
 • Занимање или позиција: члан Одбора за просторно планирање
 • Главне активности и одговорности: Учешће у припреми законски и подзаконских аката из обласдти планирања и изградње објеката, израда модела одлука, разматрање иницијатива општина везаних за област планирања простора и измену законских решења.

ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ

 • Датуми: од 2007
 • Назив организације образовања или  оспособљавања: Факултет за пословне студије, Београд
 • Правац образовања: међународно пословање
 • Квалификације: дипломирани економиста
 • Ниво у државној квалификацији: ВСС

 

 • Датуми: од 2020.
 • Назив организације образовања или оспособљавања: Центар за едукацију фудбалских тренера
 • Правац образовања: Фудбалски тренер
 • Квалификације: УЕФА „А“ лиценца (остало још одбрана дипломског рада)

 

 • Датуми: 2008. године
 • Назив организације образовања или оспособљавања: Центар за едукацију фудбалских тренера
 • Правац образовања: фудбалски тренер
 • Квалификације: УЕФА „Б“ лиценца (са Пионирима ОФК БЕРАНЕ освојено финале купа Црне Горе 2019 године, и три узастопне титуле првак и освајача купа Пионирске лиге северне регије у сезонама 2017,2018 и 2019 године)

ЛИЧНЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Енглески језик

Немачки језик

 • Читање [ А 1 ниво]
 • Писање [ A 1 ниво ]
 • Изговор [ A 1 ниво ]

ОГРАНИЗАЦИОНЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ

-наглашене способности за тимски рад, сарадњу, руковођење и комуникацију.

ТЕХНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ

-познавање рада на рачунару и програма Мицрософт Wорд.

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА –  Б категорије

Ирина Зечевић, Шеф Бироа за односе са јавношћу.

Рођена је 10.08.1988. године у Беранама, гдје је стекла основно и средње образовање. Завршила је Политичке науке, смјер Журналистика, стекавши 2012.године звање дипломирани журналиста.

Прва новинарске кораке стекла је у медијској кући ,,РТС“ (,,Радио-телевизија Србије“) у Редакцији Јутарњег програма и Београдске хронике. Била је новинар сарадник за Билтен Заједнице општина Црне Горе ,,Наша заједница“ и  Лист ,,Слобода“.

Од 2013. године ради на пословима Савјетника за односе са јавношћу, док је 2021. године именована за Шефа Бироа за односе са јавношћу. Новинар сарадник је за часопис Удружења Васојевића ,,Глас Васојевића“.

Чланица је Аматетрског позоришта Центра за културу Беране и медијаторка културних и умјетничких програма. Један је од организатора културно умјетничке манифестације ,,Ладица ђинђува по тргу просута“, при Секретаријату за културу Општине Беране.

 1. године завршила је 14.ту Љетњу школу са младе допломате ,,Гавро Вуковић“, организацији Министарства вањских послова Црне Горе.

Удата је и мајка сина Јакова.

E-mail: pr@berane.co.me