Служба предсједника Општине обавља стручне и друге послове који се односе на вршење извршне функције Предсједника општине, радних тијела Предсједника , а нарочито:

– припрема и организује сједнице за рад Предсједника, потпредсједника и радних тијела;
– ради на изради прописа и других аката које доноси Предсједник општине;
– припрема мишљење Предсједника општине на предлоге аката упућене Скупштини које предлажу овлашћени предлагачи у складу са Статутом;
– даје мишљење Предсједнику општине на нацрте прописа које припремају надлежни органи и службе локалне управе из надлежности Скупштине и Предсједника општине;
– врши израду планова одбране из надлежности Општине;
– прати реализацију аката и закључака Предсједника општине и његових радних тијела и ради на изради стучно-информативног материјала из надлежности Предсједника општине; даје стручна мишљења радним тијелима Предсједника општине; припрема састанке Предсједника и потпредсједника општине и друге састанке који се организују у општини и стара се о реализацији утврђених обавеза са тих састанака; обезбјеђује материјале и преко бироа за односе са јавношћу организује сарадњу са новинарима у вези са обавјештавањем јавности о раду Предсједника и органа локалне управе и јавних служби; обавља послове у вези са остваривањем сарадње са Скупштином и Владом Црне Горе, општинама и градовима у земљи и иностранству;
– врши протоколарне послове за потребе Предсједника и потпредсједника општине;
– поступа по представкама и притужбама грађана и припрема одговоре по истима; заказује пријеме странака код Предсједника, и по потреби, врши пријем странака; поступа по представкама које државни органи упућују Предсједнику општине ради утврђивања чињеница, односно рјешавања питања која су предмет тих представки и притужби;
– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом и друге послове које одреди Предсједник општине.

Адреса IV Црногорске бр. 1
Тел: +382 51 231 960
Фаx:+382 51 233 357
Е-маил: opstinaberane@t-com.me

Дубравка Јованчевић, дипл. правник