Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности обавља послове управе:

– вођење матичних књига вјенчаних и издавање извода и увјерења из истих, закључење брака и друге послове из области личних стања грађана;

– вођења и ажурирање бирачког списка, административно техничке послове за спровођење избора, референдума и увођења самодоприноса;

– прати и проучава стање, припрема нацрт одговарајућих одлука које се односе на области образовања и васпитања, ученичког и студентског стандарда, развоја и унапређења културе, јавног информисања, као и остваривање свих видова сарадње у овим областима;

– заштита и вођење регистра споменика културе, израда програма подизања, заштите и одржавања истих;

– прати и проучава стање у области примарне здравствене заштите, старање о социјалној заштити која се односи на кућну његу и помоћ старим и инвалидним лицима; дјечијој заштити која се односи на одмор и рекреацију дјеце, смјештај, исхрану и друге додатне облике дјечје заштите;

– врши управне и друге послове који се односе на усмјеравање дјеце са посебним образовним потребама и обезбјеђује услове за рад комисије за усмјеравање дјеце са посебним образовним потребама;

– послове рјешавања стамбених потреба лица у стању социјалне потребе, сарађује са центрима за социјални рад, заводима и другим надлежним органима и институцијама;

– сарађује са невладиним организацијама из дјелокруга рада Секретаријата у циљу побољшања комуникације између општине и грађана и друге послове из надлежности општине у овој области;

– врши управни надзор и послове у вези остваривања права оснивача према јавним установама у овим областима, даје мишљење на приједлоге аката о давању сагласности на статут, програм рада и друге акте, као и мишљења и приједлоге мјера у вези са информативним и другим материјалима установа из ове области чији је оснивач Општина;

– рјешава по захтјевима за остваривање права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и води евиденцију о корисницима ових права;

– прати рад служби и организација које пружају услуге расељеним лицима и остварује сарадњу са општинским и државним службама у циљу збрињавања ових лица;

– послове управљања кадровима који се врше на нивоу посебне организационе јединице за управљање и развој кадрова и остварују се кроз: праћење и оцјењивање рада службеника и намјештеника, припремање програма стручног усавршавања службеничког кадра и приправника, сагледава и анализира потребе органа за усавршавањем и обуком кадра и организује обуку и усавршавање кадра, координира активности око обуке запослених, сарађује са државним органом за управљање кадровима и заједницом општина о утврђивању надлежности из ове области; припрема анализе, извјештаје и информације у области управљања кадровима; води централну кадровску евиденцију и друге евиденције из области рада и у вези са тим; обавља техничке послове у вези оглашавања слободних радних мјеста и обавезног социјалног осигурања; даје правна мишљења, извјештаје и информације о примјени прописа који регулишу службеничке и радне односе;

– уређује радно вријеме у дјелатностима од непосредног интереса за грађане;

– спроводи активности на сузбијању и превенцији наркоманије на нивоу Канцеларије;

– води регистар мјесних заједница и врши упис мјесних заједница у исти у складу са законом и другим прописима и врши административно-техничке послове за њихове потребе;

– пружа правну помоћ грађанима у стању социјалне потребе у остваривању њихових права и интереса пред надлежним органима;

– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом;

– припрема послове припреме информативних и других стручних материјала за скупштину и предсједника Општине.

– врши израду информативно-аналитичких материјала из области друшвених дјелатности, као и друге послове у складу са Законом, Статутом Општине и другим прописима.

Ради стварања услова да се одређени послови из дјелокруга органа локалне управе обављају ближе мјесту становања грађана у оквиру Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности могу се образовати мјесне канцеларије.

Мјесне канцеларије обављају послове који се односе: закључење брака, послове овјере потписа, преписа и рукописа када су на то овлашћени од стране секретара Секретаријата; издавање увјерења о кућној заједници, послове непосредне провјере података на терену ради ажурирања бирачког списка; послове у вези са излагањем бирачког списка; доставу писмена за потребе органа управе и мјесних заједница; административно-техничке послове за мјесне заједнице односног подручја.

Мјесне канцеларије обављају послове из свог дјелокруга под надзором и стручним упуствима Секретаријата.

МИЛОШ РАКOВИЋ, Секретар

Дипломирани правник

Основну и средњу школу завршио у Беранама. На Правном факултету у подгорици дипломирао 2016. године.

Претходно радио у Адвокатској канцеларији Косовић у Подгорици, као приправник затим у ДОО „Агенција за развој и изградњу Берана“ на позицији помоћника директора.
Оља Делетић, Помоћник Секретара Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

Основну школу “Вук Караџић” у Беранама завршила 2003. године. Гимназију “Панто Малишић” у Беранама завршила 2007. године.  За одличан успјех у основној и средњој школи одликована дипломом “Луча”.

Дипломирала на Правном факултету Јуна 2018. године и стекла звање дипломирани правник.

Радно искуство:

Успјешно обавила стручно оспособљавање код нотара Миладина Магделинића у Беранама у трајању од 15. Јануара 2019. до 15. Октобра 2019. године.

Вјештине:

-способност самосталног обављања задатака
– аналитичност
-флексибилност
-одличне вјештине вербалне и писане комуникације
-знање страних језика (добро знање енглеског)
Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел: +382 51 231 937
Факс: +382 51 233 357
Е-пошта: opstauprava@berane.co.me