Служба за заједничке послове врши стручне и друге послове:

– прати и проучава стање, припрема, израђује нацрте одговарајућих аката који се односе на област архивског и канцеларијског пословања за органе локалне управе;
– обавља послове пријема и доставе поште, обраде предмета и других докумената примјеном електронске технологије;
– даје информације грађанима и другим заинтересованим субјектима о остваривању права код органа локалне управе;
– доставља рјешања и друге акте органа и служби локалне управе и обавља и друге послове из области архивског и канцеларијског пословања утврђене законом и другим прописима;
– административно-техничке послове за израду, употребу, чување и уништавање печата;
– обавља помоћно техничке послове који се односе на употребу и коришћење заставе и грба;
– снимање системских и других дискета ради чувања унешених података у компјутере, компјутерске обрасце, врши њихову обраду и умножавање за потребе органа и служби;
– обавља послове осигурања службеника и намјештеника и имовине општине;
– обавља послове који се односе на физичко обезбјеђење и против пожарну заштиту објеката које органи и службе локалне управе користе у обављању својих дјелатности у складу са посебним законом;
– обавља послове портирске службе и спровођење упутстава о поступању органа и служби локалне управе са грађанима;
– обавља послове превоза службеним возилима, води евиденције службених возила и стара се о њиховој употреби и одржавању;
– обавља послове текућег одржавања објеката, одржавања инсталација, уређаја и других средстава;
– обавља послове умножавања штампаних материјала и документације, фотокопирање документације за потребе органа и служби локалне управе;
– обавља послове интерних угоститељских услуга и послове економата;
– обавља послове одржавања хигијене пословних просторија органа и служби локалне управе;
– припрема информативне и друге стручне материјале у вези рада из дјелокруга службе;
– припрема Одлуке и друга акта из своје надлежности које доноси Скупштина или Предсједник општине;
– обавља послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада складу са законом и врши и друге послове који се одреде у дјелокруг рада у складу са законом и другим прописима.

Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел
: +382 51 231 984
Фа
кс: +382 51 233 357
е-пошта: szp@berane.co.me

Данко Мартиновић 

Начелник

image-0-02-05-4b443a082896d340742dae94fdde0413dacdd34441c4d0c1f930b59a6235693f-VРођен 09.05.1972.године у Беранама. Основну школу и Гимназију (природно-математички смјер) завршио у Беранама 1990.године. Дипломирао на Факултету Одбране и Заштите – Универзитета у Београду 1997. године.

Засновао радни однос 2001.године, као приправник, у Општинској ватрогасној јединици. Од 2002 – 2003. године био радно ангажован на пословима командира ватрогасног одељења.

Од 2003 – 2008. године радио на пословима Референта за заштиту од елементарних непогода у Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране.

Од 2008 – 2015.године обављао послове Савјетника за мјесне заједнице у Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране.

Од 16.03 – 10.07.2015.године  обављао послове на мјесту помоћника секретара Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране.

Од 10.07.2015. године, обавља функцију Начелника Службе за заједничке послове Општине Беране.

Ожењен, отац троје дјеце.