ЕТИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЛОКАЛНЕ СЛУЖБЕНИКЕ И НАМЈЕШТЕНИКЕ У ОПШТИНИ БЕРАНЕ

Етичка комисија за локалне службенике и намјештенике именована је на сједници Скупштине општине Беране,  26.12.2016. године, и то у саставу од:

 

 1. Снежана Марсенић, предсједница
 2. Татјана Јованчевић, чланица
 3. Бојана Давидовић, чланица
 4. Радомир Ралевић, члан
 5. Славиша Бабовић, члан

Мандат чланова/ица Комисије траје четири године.

Шта ради Етичка комисија за локалне службенике и намјештенике?

Етичка комисија прати примјену Етичког кодекса локалних службеника/ца и намјештеника/ца (можете преузети овдје), поступа по притужбама и иницијативама, доноси одлуке о повредама Етичког кодекса и друге акте, даје мишљења и објашњења у вези са примјеном одредаба Етичког кодекса, информише скупштину и јавност о примјени одредаба Етичког кодекса и обавља друге задатке утврђене Одлуком о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике (можете преузети овдје).

Комисија је самостална и независна у раду, и за свој рад одговара Скупштини општине Беране.

 

На кога се односи Етички кодекс локалних службеника/ца и намјештеника/ца?

Етички кодекс локалних службеника/ца и намјештеника/ца односи се на запослене у локалној самоуправи, јавним службама ( установама, предузећима ) и организацијама чији је оснивач Општина Беране, и то:

 • Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности
 • Секретаријат за финансије и економски развој
 • Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО
 • Секретаријат за планирање и уређење простора
 • Секретаријат за инспекцијске послове
 • Секретаријат за комунално стамбене послове и саобраћај
 • Секретаријат за полопривреду,  туризам, водопривреду и заштиту животне средине
 • Дирекција за имовину
 • Управа за наплату локалних јавних прихода
 • Служба заштите
 • Служба за унутрашњу ревизију
 • Комунална полиција
 • Информациони центар
 • Служба предсједника
 • Служба Главног администратора
 • Служба скупштине
 • Служба менаџера
 • Служба за заједничке послове

 

 • ДОО “ Комунално ”
 • ДОО “ Водовод и канализација ”
 • ЈУ  “ Центар за културу”
 • ЈУ ‘’ Полимски музеј ‘’
 • ДОО “ Спортски центар ”
 • Туристичка организација Беране
 • ЉЕ ‘’ Радио Беране ‘’
 • ДОО ‘’Агенција за инвестиције и развој’’
 • ДОО ‘’ Паркинг сервис ‘’
 • ДОО ‘’ Бизнис инкубатор’’
 • ДОО ‘’ Бенерго ‘’

 

Етички кодекс за локалне службенике/це и намјештенике/це НЕ ОДНОСИ се на одборнике/це, Предсједника скупштине општине, Предсједника и Потпредсједнике општине, Главног администратора, и свако изабрано, именовано или постављено лице у органима локалне управе у Општини Беране, стручним и другим службама, органима јавних служби и других организација чији је оснивач Општина Беране. На њих се односи Етички кодекс изабраних представника/ца и функционера/ки, за чије праћење се оснива Етичка комисија за изабране представнике и функционере.

 

Притужба или Иницијатива

Свако може комисији да поднесе притужбу или иницијативу.

Притужба се подноси због повреде одредби Етичког кодекса од стране запосленог/е. Притужбу можете поднијети на Обрасцу притужбе (можете преузети овдје или на адреси комисије) или путем писма, непосредно, путем поште, факса или електронском поштом (контакт је наведен у дну странице). Изузетно, лице које има потешкоћа у писању притужбу може саопштити усмено на записник који сачињава члан комисије или овлашћени службеник Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности.
Иницијатива се може односити на питања у вези са примјеном прописа са становишта етичког поступања или њиховим измјенама и допунама.

 

ОБРАСЦИ:

Образац притужбе

– Образац евиденције о запосленима

– Образац изјаве о прихватању и придржавању одредби Етичког кодекса

ДОКУМЕНТИ:

Етички кодекс локалних службеника/ца и намјештеника/ца

Одлука о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике

Одлука о избору Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике

Одлука о измјенама Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике

Пословник о раду Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике

Етички кодекс локалних службеника/ца и намјештеника/ца2020

ОСТАЛО:

Листа локалних службеника и намјештеника који нијесу потписали Изјаву запосленог о прихватању и придржавању одредаба Етичког кодекса локалних службеника и намјештеника

САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ:

 1. Сједница Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике у Општини Беране – детаљније

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУдетаљније

СЛИКЕ – детаљније

 

КОНТАКТ

Адреса: ОПШТИНА БЕРАНЕ

 ул. IV црногорске бригаде бр. 1

84 300   Беране

ЦРНА ГОРА

тел / фаx: + 382 51 231- 937   – сваког радног дана од 0700 до 1500

Е-маил: ekzsn@berane.co.me