Комунална полиција:

– обезбеђује комунални ред и врши инспекцијски надзор у областима паркирања, сакупљања, одвоза и депоновања отпада, снабдијевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, јавне расвјете, одржавања пијаца, паркова, зелених површина,љетњих башти, саобраћајних ознака и сигнализације, сахрањивања, одржавање стамбених и других објеката, заштите од буке, радног времена, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто такси превоза;
– обезбјеђује комунални ред и врши инспекцијски надзор у области изградње и постављања објеката који су у надлежности општине (помоћни и привремени објекти), у складу са законом и другим прописима;
– припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и предсједника Општине;
– пружа информативне услуге грађанима;
– врши послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом
– обавља и друге послове из своје надлежности у овој области, прописане законом и другим прописима.

Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел
: +382 51 233 355
Фа
кс:+382 51 233 357
Е-пошта: policija@berane.co.me

Начелник – АЛЕКСАНДАР ОЈДАНИЋ