Служба за унутрашњу ревизију врши послове унутрашње ревизије који се односе на:

– organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine, u skladu sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora, u cilju poboljšanja poslovanja;

– procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na identifikovanje, procjenu i upravljanje rizicima, usaglašenost poslovanja sa zakonima i propisima, tačnost, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih poslovnih informacija, efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu sredstava i informacija;

– izradu izvještaja unutrašnje revizije koje dostavlja predsjedniku Opštine i odgovornom licu organizacione jedinice kod koje je obavljena revizija;

– obavljanje posebne revizije na zahtjev Predsjednika Opštine i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije;

– obavljanje revizije kod korisnika sredstava budžeta u okviru budžetskih sredstava;

– obavljanje revizija kod pravnih lica čiji je osnivač Skupština opštine, ako nemaju obrazovanu svoju jedinicu za unutrašnju reviziju.;

– praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz predhodno obavljenih revizija;

– davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure;

– izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije, kao i praćenje i izvršenje istih;

– izradu kvartalnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije koje dostavlja Predsjedniku opštine;

– saradnju sa Direktoratom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru Ministarstva finansija, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja;

– saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima, eksternom revizijom i Revizorskim tjelom;

– praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije;

– praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije;

– druge poslove iz ove oblasti u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

e-пошта: revizija@berane.co.me

dragana prascevic

Руководилац службе – Драгана Прашчевић, дипл. економиста