Служба за унутрашњу ревизију врши послове унутрашње ревизије који се односе на:

– оперативно планирање, организовање и обављање унутрашње ревизије свих пословних функција из надлежности општине, у складу са међународним стандардима унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора, у циљу побољшања пословања;
– процјену система финансијског управљања ризицима;
– израду извјештаја унутрашње ревизије које доставља Пресједнику општине;
– обављање посебне ревизије на захтјев Предсједника општине и обављање ревизије коришћења средстава Европске уније;
– праћење спровођења препорука датих у извјештајима из претходно обављених ревизија;
– давање савјета и стручних мишљења када се уводе нови системи и процедуре;
– израду стратешког и оперативних планова и програма рада који су основа за реализацију функције унутрашње ревизије као и праћење извршења истих;
– израду периодичних и годишњих извјештаја о раду унутрашње ревизије;
– сарадњу са јединицом за централну хармонизацију финансијског управљања и контроле унутрашње ревизије у јавном сектору, што укључује и обавезу достављања годишњег извјештаја;
– сарадњу са Државном ревизорском институцијом, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима;
– праћење и предлагање едукације унутрашњих ревизора у складу са међународним стандардима унутрашње ревизије;
– праћење спровођења препорука Државне ревизорске институције, обављање и других послова у складу са Законом.

e-пошта: revizija@berane.co.me

dragana prascevic

 

Руководилац службе – Драгана Прашчевић, дипл. економиста