Секретаријат за привреду, развој и инвестиције обавља послове управе:


– израду нацрта одлука, рјешења, закључака, сагласности и других аката које доноси предсједник Општине из области привреде, развоја и инвестиција;
– успостављање и вођење базе података о инвестицијама, плановима, програмима и пројектима Општине, достављање података о пројектима;
– промоцију стратешких циљева и развојних пројеката у свим областима ради привлачења директних страних инвестиција;
– припрему и управљање пројектима који се финансирају из међународних фондова и других извора и праћење њихове реализације; остваривање сарадње са међународним организацијама ради реализације конкретних планова и програма;
– учествовање у вођењу послова на реализацији инвестиција општине када оне нијесу посебним актом пренијете неком другом правном субјекту у надлежност;
– креирање политике усмјерене на подршку инвестиционим процесима;
– учествовање у међународним активностима, које су усмјерене на подстицање општинске инвестиционе политике;
– организацију и вршење стручних и административно-техничких послова за потребе комисија и радних тијела именованих за обављање активности из надлежности Општине у овој области;
– процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;
– утврђује и спроводи планове и програме развоја Општине;
– утврђује оправданост развојних програма и пројеката, ствара услове за реализацију усвојених развојних програма, утврђује приоритете реализације појединих програма од интереса за Општину;

– остварује сарадњу са органима локалне и државне управе, организацијама, предузетницима и другим субјектима ради обезбјеђења услова за развојне програме од интереса за Општину;
– припрема пројекте и учествује са пројектима за обезбјеђење средстава;
– остварује сарадњу са међународним организацијама у циљу пружања помоћи око реализације конкретних планова, програма развоја и пројеката;
– координацију процеса анализе потреба и израду предлога пројеката прекограничне сарадње у складу са Приручником за припрему пројеката које финансира ЕУ (ПРАГ), потврђивање пројеката, мониторинга и извјештавање о прекограничним пројектима сарадње у оквира подршке Европске уније и њених држава чланица, као и сарадње са институцијама, органима и тијелима Европске уније, земаља чланица ЕУ и држава југоисточне Европе на подручју прекограничне сарадње, праћење програма програмирања, држава чланица и друге помоћи које се односе на процесс придруживања и приступања ЕУ, информисање јавности о ЕУ и самом процесу придруживања и приступања ЕУ;
– сарадња у процесу придруживања и приступања ЕУ са Министарством за иностране послове и европске интеграције;

– анализа програма подршке ЕУ доступних локалним самоуправама у оквира програма претприступне помоћи (ИПА);
– развијање и имплементација пројеката које финансира ЕУ, предлагање, развијање и имплементација пројеката који су од интереса за развој општине Беране, сарадња са приватним и НВО сектором;

– израда предлога пројектних тимова, реализацију пројеката које финансира ЕУ у складу са најбољом праксом, националним и Европским законодавством, а у складу са Уговором о реализацији гранта (Special Conditions) заједно са свим анексима, администрирање и финансијски менаџмент грантова, прикупљање свих релевантних докумената, извјештавање и праћење реализације пројеката;

– израда планова и пројеката развоја општине Беране и изналажење могућности њиховог финансирања и реализације средствима ЕУ.

– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом; – обавља и драге послове по овлашћењу предсједника општине у складу са законом.

Маја Ђуришић, в.д. Секретарка

Рођена 09.03.1989 у Беранама. Завршила Економски факултет, Универзитет у Београду,основне студије – смјер међународна економија. Тренутно на мастер студијама на Економском факултету, Универзитет у Београду, смјер Економија и обновљиви извори енергије.

Радно искуство: Дом здравља Савски венац – сектор за економске послове, Интернационална компанија АxGroup – финансијски директор, А.Д. Пољопривреда и шумарство – извршни директор.

T: +382 51 232 177                

F: +382 51 233 357

Mob: +382 68 039 769

@: privreda.investicije@berane.co.me

Број запослених у Секретаријату за привреду, развој и инвестиције:

  1. Маја Ђуришић, в.д. Секретарка
  2. Татјана Малишић Делевић, самостални савјетник I
  3. Радосава Барјактаровић, самостални савјетник I
  4. Данка Голубовић, самостални савјетник I
  5. Иван Ојданић, самостални савјетник I
  6. Милутин Мићовић, самостални савјетник I
  7. Станија Шекуларац, самостални референт
  8. Лидија Обадовић, самостални савјетник III
  9. Ивана Богавац Новак, самостални савјетник III