Служба Скупштине

 

Служба обавља следеће послове:

– послове организације, припреме и обраде сједница Скупштине,

– административно техничке послове за радна тијела,

– административно техничке послове за потребе клуба одборника у вези са обављањем одборничке функције,

– послове протокола за потребе Скупштине,

– пружа правну и стручну помоћ за потребе рада одборника и радних тијела,

– обрађује извјештаје и записнике са сједница радних тијела Скупштине,

– израђује записник са сједнице Скупштине,

– учествује у изради Програма рада Скупштине,

– израђује текстове усвојених аката (одлуке, препоруке, закључци…) и припрема их за њихову објаву у “Службеном листу РЦГ – општински прописи“.

– припрема, сређује и чува прописе и друге акте које доноси Скупштина,

– обавља дактилографске и друге административно-техничке послове за Скупштину и радна тијела Скупштине.

– врши и друге стручне и административно техничке послове по захтјеву Скупштине, предсједника и секретара Скупштине.