Служба Главног администратора врши стручне и друге послове из оквира права и дужности Главног администратора:
– рјешава у другостепеном управном поступку ;
– координира рад органа локалне управе и служби;
– стара се о законитом, ефикасном и економичном вршењу послова органа и служби локалне управе;
– даје стручна упутства и инструкције о начину поступања у вршењу послова;
– даје мишљење на акт о организацији и начину рада локалне управе и акте о унутрашњој организацији и систематизацији органа и служби локалне управе;
– извршава акте Предсједника општине које доноси у остваривању функција усмјеравања и координирања радом органа и служби локалне управе;
– предлаже и предузима мјере у циљу отклањања уочених проблема и неправилности у раду органа локалне управе;
– припрема акт о начину организовања послова органа и служби локалне управе ван сједишта органа;
– подноси извјештај о свом раду;
– обавјештава јавност о свом раду;
– врши и друге послове у складу са овлашћењима и одговорностима главног администратора;
– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом
– обавља и друге послове по овлашћењу предсједника општине у складу са законом.