Главни администратор:

– рјешава у другостепеном управном поступку,
– координира рад органа локалне управе и служби,
– стара се о законитом, ефикасном и економичном вршењу послова органа и служби локалне управе,
– даје стручна упутства и инструкције о начину поступања у вршењу послова,
– даје мишљење на акт о организацији и начину рада локалне управе и акте о унутрашњој организацији и систематизацији органа и служби локалне управе,
– извршава акте Предсједника општине које доноси у остваривању функција усмјеравања и координирања радом органа и служби локалне управе,
– предлаже и предузима мјере у циљу отклањања уочених проблема и неправилности у раду органа локалне управе,
– припрема акт о начину организовања послова органа и служби локалне управе ван сједишта органа,
– подноси извјештај о свом раду,
– обавјештава јавност о свом раду,
– врши и друге послове у складу са овлашћењима и одговорностима главног администратора,
– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом,
– обавља и друге послове по овлашћењу предсједника општине у складу са законом.
За вршење послова Главног администратора образује се Служба Главног администратора.

Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел
: +382 51 231 973; 233 360
Фаx
: +382 51 233 357
Е-пошта
: administrator@berane.co.me

miladinМИЛАДИН ТМУШИЋ, рођен 3.3.1979. године у Тмушићима, Општина Беране. Основну и средњу школу завршио у Беранама. Дипломирао 10.3.2004. године на Правном факултету Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици. Прије именовања радио у Општини Беране од маја 2004 – октобар 2006. Стручни испит за рад у државним органима положио 2005. Од 2007-2014. радио у Полиекс-у на мјесту Секретара друштва. Правосудни испит положио 12.5.2011. Ожењен.