На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе-Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

ШЕСТУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за уторак, 02. јула 2019. године

Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком  у 11,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
  2. Предлог Завршног рачуна општине Беране за 2018. годину;(Табеле, Извјештај ревизије)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски рзавој

3.Предлог Одлуке о усвајању Стратешког плана развоја Општине Беране 2019-2023 година;

Стратешки план развоја Општине Беране 2019-2023;
(Извјештај)

Извјестилац: представник општинске консултативне групе

4. Предлог Одлуке о измјени одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Етичке комисије за изабране представнике и функционере ;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски рзавој

5. Предлог Одлуке о измјени одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Етичке комисије за службенике и намјештенике;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски рзавој

6. Предлог Одлуке о измјени одлуке о утврђивању накнаде за рад Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски рзавој

7. Предлог Одлуке о ауто-такси превозу; (Извјештај)

Извјестилац: в.д. секретар Секретријата за комунално-стамбене послове и саобраћај и заштиту животне средине

8. Предлог Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама;

Извјестилац: в.д. секретар Секретријата за комунално-стамбене послове и саобраћај и заштиту животне средине

9. Предлог Одлуке о давању на управљање и коришћење непокретности ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ – Беране;

Извјестилац: в.д. директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

10. Предлог Одлуке о прибављању непокретности ради докомплетирања урбанистичке парцеле број 57 у захвату ДУП-а Стари град;

Извјестилац: в.д. директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

11. Предлог Одлуке о печатима општине Беране

Извјестилац: секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

12. Предлог Одлуке о образовању радних тијела;

Извјестилац: секретар Скупштине оштине

13. Предлог Одлуке о прихватању кандидатуре за организацију Међуопштинских омладинских спортских игара (МОСИ) за 2021. годину;

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

14. Извјештај о раду и финансијско пословање за 2018. годину са Програмом рада и финансијским планом пословања за 2019. годину ДОО “Комунално“ Беране; (Програм, Одлуке)

Извјестилац: в.д. извршни директор ДОО “Комунално“

15. Извјештај о пословању за 2018. годину и Програм рада са финансијским планом пословања за 2019. годину, ДОО “Водовод и канализација“ Беране; (Програм рада)

Извјестилац: извршни директор ДОО “Водовод и канализација“

16. Извјештај о раду за 2018. годину са финансијским извјештајем за 2018. годину са Планом и програмом рада и финансијским планом за 2019. годину, ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране;

Извјетилац: директор ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју

17. Извјештај о раду за 2018. годину и Програм рада и финансијски план ДОО “Паркинг сервис“ Беране за 2019. годину; (Предлог, Извјештај ревизије)

Извјестилац: извршни директор ДОО “Паркинг сервис“

18. Извјештај о раду Туристичке организације Беране за 2018. годину и Предлог програма рада са финансијским планом ТО Беране за 2019. годину;(Програм рада)

Извјестилац: директор Туристичке организације Беране

19. Извјештај о раду Етичке комисије за локане службенике и намјештенике за 2018 годину

Извјестилац: предсједница Етичке комисије

20. Извјештај о раду Завода за запошљавање Црне Горе за 2018. годину;

Извјестилац: директорица Бироа рада Беране

21. Информација о стању и проблемима у области здравствене заштите на подручју општине Беане за 2018. годину, ЈЗУ Дома здравља Беране;

Извјестилац: диекторица Дома здравља

22. Информација о пословању Опште болнице Беране за 2018. годину;

Извјестилац: директор Опште болнице

23. Избори и именовања

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Број: 02-030-277

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 21. 06. 2019.г.   

                                          Новица  Обрадовић,с.р.