На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

 ШЕСТУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Сједница ће се одржати у уторак, 04. јула 2023. године, у Великој сали Скупштине општине Беране, са почетком у 10:00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

 Одговори на одборничка питања и одборничка питања;

1.Завршни рачун буџета Општине Беране за 2022. годину;Табеле

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

2.Предлог Одлуке о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности ради изградње водовода у катастарским општинама Беране, Виницка I, Буче I, Пешца и дијела канализације у катастарској општини Лужац;

Извјестилац: директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

3.Предлог Одлуке о продаји покретних ствари-возила;

Извјестилац: директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

4.Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичке парцеле бр. 60 у зони Детаљног урбанистичког плана “Јасиковац“;

Извјестилац: директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

5.Предлог Одлуке о размјени непокретности

Извјестилац: директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

6.Предлог Одлуке о јавном водоснадбијевању и управљању комуналним отпадним и атмосферским водама на територији општине Беране;

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за комунално стамбене послове, саобраћај и заштити животне средине

7.Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана биодиверзитета за подручје општине Беране за период 2023-2028. године;

8.Локални акциони план биодиверзитета за подручје општине Беране за период 2023-2028. године;

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за комунално стамбене послове, саобраћај и заштиту   животне средине

9.Извјештај о реализацији пројеката и програма невладиних организација финансираних средствима Буџета Општине Беране у 2022. години;

Извјестилац: начелник Службе за заједничке послове

10.Избори и именовања;

 Присуство сједници  је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон

235-319 или на емаил: skupstina@berane.co.me.

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

                                

Број: 02-016/23-278                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 23. 06. 2023.г.                                                             Новица  Обрадовић, с.р.