Развојни циљ програма “Интегрисани развој коридора ријека Саве и Дрине” јесте побољшање заштите од поплава и омогућавање сарадње у прекограничним подручјима која припадају сливовима и коридорима ријека Саве и Дрине. У Црној Гори ће се пројекат имплементирати у општинама: Беране, Бијело Поље, Гусиње и Плав. Пројекат ће обухватити изградњу мултифункционалних обалоутврда на ријекама Лим и Грнчар. Процедуре и правила Свјетске Банке, код овакве врсте пројеката, обавезују успостављање жалбеног механизма како би се адекватно задовољиле потребе, захтјеви и очекивања, различитих група које су погођене, или могу бити погођене, кроз реализацију пројекта.

Поред наведеног, циљ увођења жалбеног механизма је и да се: повећа транспарентност и одговорност, помогне унапређењу самог пројекта, као и да се смањи ризик од штетног еколошког и социјалног утицаја пројекта.

Свјетска банка очекује од пројекта да успостави жалбени механизам у што ранијој фази развоја пројекта како би се омогућило благовремено, и проактивно утицало, на рјешавања евенуталних спорова.

Жалбени механизам укључује све врсте притужби и евентуалне приједлоге у вези са имплементацијом пројекта и омогућава рјешавање индивидуалних жалби током цијелог трајања реализације пројекта. Тиме ће се обезбиједити континуирано добијање повратних информација о пројекту и под-пројектима. Жалбени механизам ће бити доступан свима који су погођени имплементацијом пројекта и примијењиваће се на све активности, а односиће се на све локалне заједнице на које пројектне активности утичу и то:

-физичко/правно лице директно погођено пројектом,

-потенцијални корисници пројекта,

-физичко/правно лице директно погођено пројектом кроз откуп земљишта и расељавање,

-заинтересоване стране – лица која имају интерес у вези са пројектом, и становници/заједнице које имају интерес и/или су погођени пројектним активностима.

Како фукнкционише жалбени механизам?

Уколико имате притужбе или приједлоге у вези са имплементацијом пројекта, потребно је попунити Жалбени формулар (електронски или физички), послати га на маил или га одложити у кутији која ће бити постављена у просторијама Општине Беране.

Приложене жалбе биће прослијеђене управној јединици за имплементацију пројекта и биће процесуиране у што краћем временском периоду.

Напомена: Жалбе могу бити потписане или анонимне.