Тринаеста сједница СО-е Беране, која  је започела са радом 19. јула, настављена је  10. и 11. августа, 2016. године. Током дводневног засиједања, одборници су разматрали Дневни ред од 16 тачака. Ради се о темама које су предвиђене другим кварталом  Програма рада СО-е Беране за 2016. годину, као и један број Одлука за које је постојала неодложна потреба за њиховим доношењем, а које су од посебног интереса за локално становништво. Предлагач је претходно обавијестио Скупштину да из предложеног Дневног реда повлачи Предлог Одлуке о оснивању Омладинског кошаркашког клуба „Иванград 2016“ . Скупштина је донијела Завршни рачун Буџета општине Беране за 2015. годину, Одлуку о давању сагласности на кредитно задужење ДОО „Бенерго“ Беране (са 18 гласова „за“ и 12 „уздржаних“ гласова) и Одлуку о давању гаранције( са 18 гласова „за“ и 10 „уздржаних“ гласова).Примарна дјелатност ДОО „Бенерго“ је производња електричне енергије, а доношењем Одлуке о давању  гаранције, омогућава се Друштву да се кредитно задужи, код најповољније финансијске институције, односно банке, ради изградње мини хидроелектране Миоље Поље, на градском водоводу, мини хидроелектране Дапсиће, на дапсићком водоводу и мини хидроелектране Калудра на калударско-ржаничком водоводу у износу од 3.000.000,00 (три милиона) евра. Студијама изводљивости које је одрадила ДОО „Потенцијал“ из Колашина,  средства која треба обезбиједити за предвиђене радове износе 1.600.000,00 (милионшестстотина хиљада) евра за двије мини хидроелектране (Миоље Поље и Дапсиће), а према почетним процјенама за мини хидроелектрану Калудра, неопходно је обезбиједити додатан износ до предвиђеног нивоа кредитног задужења. Дио средстава ће се опредијелити за изградњу цјевовода.  Тиме ће ове мини хидроелектране почети са радом током 2017. године и отпочети са сервисирањем обавеза по овом кредиту, као и измирењем обавеза редовног пословања. ДОО „Бенерго“ нема средстава предвиђених за ову сврху, те је  из тог разлога и предвиђено задуживање код финансијских институција, односно банака. Општина као оснивач даје гаранцију предузећу чији је оснивач да се кредитно задужи. Изградњом ових хидроелектрана, које ће бити власништво Општине Беране, отваривао би се годишњи приход од око 500 до 600 хиљада евра.

Скупштина је донијела и Одлуку о потврђивању Споразума о братимљењу између општине Беране, Црна Гора и Адана-Караисали, Република Турска. Споразумом је предвиђена сарадња у области школа и образовања, локалне самоуправе и демократије, туризма, трговине и индустрије и безбједности заједнице. Затим, Одлуку о оснивању Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација, којом се заокружује правни и институционални оквир за  унапређење сарадње невладиних организација и органа локалне самоуправе и органа локалне управе.

У циљу  усаглашавања са оснивачким актима, којима је прописана обавеза друштава да цјeновнике услуга дају на сагласност оснивачу (Скупштини), Скупштина је донијела: Одлуку о давању сагласности на Одлуку о цијенама воде и услуга,  Друштва са ограниченом одговорношћу “Водовод и канализација“ Беране, Одлуку о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга које пружа ДОО “Комунално“ Беране и Одлуку о давању сагласности на цјеновник услуга ДОО „Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране.

Такође је донешена Одлука о давању сагласности на измјене и допуне Цјеновника  услуга ДОО „Паркинг сервис“ Беране и Одлука о стављању ван снаге Одлуке о уступању пословног простора. У оквиру тачке Избор и именовања, извршено је више измјена у радним тијелима Скупштине, за члана Одбора за статут и прописе, именован је Драшко Дошљак, умјесто Милоње Вељића, који је дао оставку на одборничку функцију, за члана Одбора за друштвене дјелатности, именован је Александар Бабовић, умјесто Драшка Дошљака.  Скупштина је за замјеника предсједника ОИК-а именовала,  Милосаву Пауновић, умјесто Драгана Јоксимовића, који је поднио оставку. За предсједника Етичке комисије за изабране представнике и функционере је изабран Александар Шћекић, дипломирани правник.

Поред Одлука, Скупштина је разматрала: Извјештај о расподјели средстава за пројекте Невладиних организација у 2015. години, Извјештај о раду и финансијском пословању за 2015. годину са Програмом рада и финансијским планом пословања ДОО “Комунално“ Беране, Информацију о раду Центра безбједности Беране за 2015. годину и Информацију о раду Електродистрибуције Беране за 2015.годину.

У расправи су поред одборника и извјестилаца,  учествовали и потпредсједници Општине, Свето Митровић, Драгутин Јоксимовић, главни администартор, Миладин Тмушић, начелник Центра безбједности Беране, Велимир Фуртула и представник Електродистрибуције, Радоман Обрадовић.