1. Предлог Завршног рачуна Буџета општине Беране за 2018. годину; ( Табеле Завршног рачуна за 2018.годину )
  2. Предлог Одлуке о усвајању Стратешког плана развоја Општине Беране 2019-2023 година;

Стратешки план развоја Општине Беране 2019-2023;

3. Предлог Одлуке о измјени одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Етичке комисије за изабране представнике и функционере ;

4. Предлог Одлуке о измјени  одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Етичке комисије за службенике и намјештенике;

5. Предлог Одлуке о измјени одлуке о утврђивању накнаде за рад Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе;

6. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету општине Беране за 2019. годину;

7. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу ДОО “Бенерго“ Беране;

8. Предлог Одлуке о давању гаранције;

9. Предлог Одлуке о ауто-такси превозу;

10. Предлог Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама;

11. Предлог Одлуке о давању сагласности на Уговор број: 01-031-2036;

12. Предлог Одлуке о  давању на управљање и коришћење непокретности Јавној  установи “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ – Беране;

13. Предлог Одлуке о прибављању непокретности ради докомплетирања урбанистичке парцеле број 57 у захвату ДУП-а Стари град;

14. Предлог Одлуке о преносу права располагања на грађевинском земљишту Влади Црне Горе-Министарству просвјете, за потребе реализације пројекта изградње нове предшколске установе – вртића;

15. Предлог Одлуке о печатима општине Беране

16. Предлог Одлуке о образовању радних тијела;

17. Предлог Одлуке о прихватању кандидатуре за организацију Међуопштинских омладинских спортских игара (МОСИ) за 2021. годину;

18. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању цијена услуга у ДОО“Спортски центар“ Беране;

19. Извјештај о раду и финансијско пословање за 2018. годину са Програмом рада и финансијским планом пословања за 2019. годину ДОО “Комунално“ Беране;

20. Извјештај о пословању за 2018. годину и Програм рада са финансијским планом пословања за 2019. годину, ДОО “Водовод и канализација“ Беране;

21. Извјештај о раду за 2018. годину са финансијским извјештајем за 2018. годину са   Планом и програмом рада и финансијским планом за 2019. годину, ЈУ “Дневни центар  за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране;

22. Извјештај о раду за 2018. годину и  Програм рада и финансијски план ДОО “Паркинг сервис“ Беране  за 2019. годину;

23. Извјештај о раду Туристичке организације Беране за 2018. годину и Предлог програма рада са финансијским планом  ТО Беране за 2019. годину;