1. Завршни рачуни Буџета општине Беране за 2018. годину; ( Табеле Завршног рачуна за 2018.годину )
  2. Одлука о усвајању Стратешког плана развоја Општине Беране 2019-2023 година;

Стратешки план развоја Општине Беране 2019-2023;

3. Одлука о измјени одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Етичке комисије за изабране представнике и функционере ;

4. Одлука о измјени  одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Етичке комисије за службенике и намјештенике;

5. Одлука о измјени одлуке о утврђивању накнаде за рад Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе;

6. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету општине Беране за 2019. годину;

7. Одлука о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу ДОО “Бенерго“ Беране;

8. Одлука о давању гаранције;

9. Одлук о ауто-такси превозу;

10. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама;

11. Одлука о давању сагласности на Уговор број: 01-031-2036;

12. Одлука о  давању на управљање и коришћење непокретности Јавној  установи “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ – Беране;

13. Одлука о прибављању непокретности ради докомплетирања урбанистичке парцеле број 57 у захвату ДУП-а Стари град;

14. Одлука о преносу права располагања на грађевинском земљишту Влади Црне Горе-Министарству просвјете, за потребе реализације пројекта изградње нове предшколске установе – вртића;

15. Одлука о печатима општине Беране

16. Одлука о образовању радних тијела;

17. Одлук о прихватању кандидатуре за организацију Међуопштинских омладинских спортских игара (МОСИ) за 2021. годину;

18. Одлука о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању цијена услуга у ДОО“Спортски центар“ Беране;

19. Закључак о давању сагласности на Извјештај о раду и финансијско пословање ДОО“Комунално“ Беране за 2018. годину.

20. Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план пословања ДОО“Водовод и канализација“ за 2019. годину.;

21. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране за 2018. годину.;

22. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ДОО“Паркинг сервис“ Беране за 2018.   годину.у

23. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације Беране за 2018. годину.;

24.Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ДОО“Водовод и канализација“ за 2018.

25.Одлука о давању сагласности на План и Програм рада ЈУ “Дневни центар“ за 2019. годину

26.Одлука о давању сагласности на Програм рада иа финансијски план ДОО “Комунално“ за 2019. годину.

27.Одлука о именовању представника оснивача у Скупштину Туристичке организације.

28.Одлука о престанку мандата предсједнику и члановима Етичке комисије за функционере Општине.

30.Одлука о престанку мандата представницима у Скупштину Туристичке организације.

31.Одлука о усвајању Програма рада и финансијског плана ДОО“Паркинг сервис“ за 2019. годину.

32.Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Туристичке организације.