У прилогу је Јавни позив за давање у закуп објекта путем прикупљених понуда:

Ј А В Н И     П О З И В