Петнаеста по реду манифестација „Дани меда“ одржана је на тераси хотела „Беране“. Изложба меда, пчелињих производа и пчеларске опреме се организује од стране Удружења пчелара „Уљаник“- Беране, Општине Беране, Министарства пољопривреде и руралног развоја и Савеза пчеларских организација Црне Горе.

Ова пољопривредно, туристичко, изложбено-продајна манифестација  је окупила велики број пчелара како из Црне Горе тако и из Србије, који су представили мед и производе од меда, љековито и медоносно биље, али и опрему за пчеле.

2

Част да  прогласи отвореним „Дане меда“ припала је менаџеру Општине Беране – Дарку Стојановићу, који је навео да:“По­љо­при­вре­да и про­из­вод­ња здра­ве хра­не тре­ба да бу­ду јед­на од смјер­ни­ца раз­во­ја сје­ве­ра Цр­не Го­ре. На­жа­лост, да­нас, сте­пен по­љо­при­вред­не про­из­вод­ње ни­је на оном ни­воу ко­ји при­жељ­ку­је­мо. За­то мо­ра­мо на­сто­ја­ти да сви за­јед­но да­мо ве­ћи подсти­цај овој зна­чај­ној дје­лат­но­сти. Да би до­шло до то­га Вла­да, ре­сор­но Ми­ни­стар­ство и ло­кал­не упра­ве мора­ју истин­ски би­ти од по­мо­ћи свим по­љо­при­вред­ним про­из­во­ђа­чи­ма, а са­мим тим и љу­ди­ма ко­ји се ба­ве пче­лар­ством. Оп­шти­на Бе­ра­не на­сто­ји да, кроз од­ре­ђе­не про­јек­те, мак­си­мал­но по­мог­не пче­ла­ре и пче­лар­ску ор­га­ни­за­ци­ју о че­му свје­до­чи и ова ма­ни­фе­ста­ци­ја. Оте­жа­ва­ју­ћа окол­ност је то што су дви­је ми­ну­ле го­ди­не би­ле из­у­зет­но ло­ше за пче­ла­ре. Ме­ђу­тим, на­да­мо се  да ће го­ди­не пред на­ма би­ти знат­но ме­до­но­сни­ је и да ће про­из­во­ђа­чи ме­да мо­ћи да се по­хва­ле ве­ћим при­но­си­ма” – на­гла­сио је Сто­ја­но­вић.

Радуле Миљанић – предсједник Савеза пчеларских организација Црне Горе,  истакао је  да Савез на чијем се челу он налази спроводи велики број активности у циљу унапредјења пчеларства у Црној Гори.

„Са жа­ље­њем мо­ра­мо да кон­ста­ту­је­мо да су пче­ла­ри у Цр­нојГо­ри и ове го­ди­не има­ли сла­бе медо­но­сне при­хо­де. Али, и по­ред то­га, мо­ра­мо на­ста­ви­ти да се бо­ри­мо, јерсу се пче­ла­ри и ра­ни­је су­оча­ва­ли са слич­ним про­бле­ми­ма. Мо­рам да ка­жем да пче­лар­ство у Цр­нојГо­ри иде уз­ла­зном путањом, због че­га смо пре­по­зна­ти као јед­на од нај­ор­га­ни­зо­ва­ни­јих по­љо­при­вред­них организаци­ја у зе­мљи”  – ис­та­као је Ми­ља­нић.

Излагаче је поздравио и предсједник беранског Удружења „Уљаник“ Велизар Цимбаљевић, који се посебно захвалио свима који су подржали ову манифестацију, истакавши да је и ова година била сушна и изузетно тешка за пчеларе,али  се нада да ће наредне бити боље. Истакао је такодје, да су своје Удружење „ Уљаник“ обогатили за чак тридесетак чланова.

То­ком све­ча­но­сти, Удру­же­ње пче­ла­ра „Уља­ник“је за оства­рен до­при­нос у раз­во­ју и уна­пре­ђи­вању пче­лар­ства у Оп­шти­ни Бе­ра­не до­ди­је­ли­ло број­на при­зна­ња. По­ве­љу ко­ја се као по­себ­но ју­би­лар­но при­зна­ње до­дје­љу­је сва­ке де­се­те го­ди­не до­био је пред­сјед­ник Са­ве­за пче­лар­ских ор­га­ни­за­ци­ја Цр­не Го­ре Ра­ду­ле Ми­ља­нић.

С обзиром да је година била сушна и да је пчелама потребна прихрана да би опстале и производиле мед, Општина Беране  је у оквиру свог будџета издвојила средства за финансирање набавке шећера за чак осамдест пет пчелара, чланова Удружења „Уљаник“, али средства  за помоћ младим пчеларима.