ОДРЖАНА XIII СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

На тринаестој сједници Скупштине општине Беране, одржаној 25.05.2021.године, разматране су и усвојене сљедеће одлуке:

 1. Одлука о давању сагласности на Одлуку о именовању потпредсједника Општине бр. 01-018/21-844;
 2. Одлука о давању сагласности на Одлуку о именовању потпредсједника Општине бр. 01-018/21-845;
 3. Програм јавних радова у општини Беране за 2021.годину;
 4. Одлука о доношењу Програма привремених објеката на територији општине Беране;
 5. Одлука о измјени одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу пјешачке стазе у Мјесној заједници Будимља;
 6. Одлука о утврђивању јавног интереса за потпуну експропријацију непокретности ради изградње обалоутврде;
 7. Одлука о давању на управљање непокретности ДОО „ Паркинг сервис“;
 8. Одлука о давању на управљање непокретности ДОО „ Спортски центар“;
 9. Одлука о давању у закуп објекта из листа непокретности 146 КО Буче;
 10. Одлука о давању сагласности на Анекс Уговора број : 01-018/21-261 од 11.02.2021.;
 11. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута ДОО „ Спортски центар“ Беране;
 12. Одлука о измјенама и допунама Статута ДОО „ Паркинг сервис“ Беране;
 13. Одлука о измјенама и допунама Статута ДОО „ Бенегро“ Беране;
 14. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута ДОО „ Водовод и канализација“ Беране:
 15. Одлука о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга које пружа ДОО „ Комунално“ Беране;
 16. Годишњи програм обављања комуналних дјелатности за 2021. годину ДОО  „Комуналано“ Беране.

Гласовима већине одборника са дневног реда повучена је тачка Извјештај о раду за 2019.годину и Програм рада са финансијским планом за 2020.годину Туристичке организације Беране.

Поред усвојених одлука, Скупштина је разматрала и усвојила сљедеће извјештаје:

 • Извјештај о реализацији кредита на основу одлуке СО Беране о кредитном задужењу ДОО „ Бенерго“ Беране, бр. 02-030-406 од 10.09.2019.године;
 • Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2020. годину и План и програм рада са финансијским планом за 2021. годину ЈУ „ Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју;
 • Извјештај о раду са финансијским пословањем за 2020.годину и Програм рада са финансијским планом за 2021. годину ЈУ „ Полимски музеј“;
 • Извјештај о раду са финансијским исказом за 2020.годину и Програм рада са финансијским планом за 2021.годину ДОО „ Спортски центар“
 • Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2020.годину и Програм рада са финансијским планом за 2021. годину ЈУ „ Центар за културу“.

Већином гласова одборника Скупштина није прихватила Информацију о стању о проблемима у области примарне и здравствене заштите на подручју Општине Беране у 2020.години.

На крају засиједања, након разматрања тачке Избори и именовања, Скупштина је констатовала:

 • Престанак мандата , због подношења оставке, члану Одбора директора ДОО „ Спортски центар“ Беране, Милану Ралевићу;
 • Престанак мандата предсједници и члановима Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике Општине Беране, због истека времена на који су изабрани и то: Снежани Марсенић, Славиши Бабовићу, Татјани Јованчевић, Бојани Давидовић и Радомиру Ралевићу.
 • За члана Одбора директора ДОО „ Спортски центар“ Беране, именован је Кармело Иритано.

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ