На основу члана 57 став 1 тачка 11 и члана 90 Закона о локалној самоуправи („Сл.лист ЦГ“ бр.42/03, 28/04, 75/05, 13/06, 88/09, 03/10, 73/10, 38/12 и 10/14), члана 60 Статута Општине Беране („Сл.лист РЦГ-Општински прописи“ бр. 21/04 и 34/06 и „Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр. 6/11), члана 125 и члана 166 б. Закона о државним службеницима и намјештеницима („Сл.лист ЦГ“ бр. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14, 53/14 и 16/16) Предсједник Општине Беране дана 05.09.2016. године доноси:

ОДЛУКУ

о утврђивању висине отпремнине за запослене у органима локалне управе Општине Беране

Члан 1

Овом Одлуком утврђује се висина отпремнине запосленом чији радни однос престаје на основу писаног споразума или по сили закона у органима локалне управе Општине Беране (у даљем тексту запосленом).

Члан 2

Запосленом у органима локалне управе коме радни однос престане на основу писаног споразума (споразумног раскида радног односа), након спроведеног поступка по јавном позиву од стране органа у којем је запослен, припада отпремнина у висини од:

  • 10.000,00 € за запосленог са VII или већим ССС;
  • 12 бруто зарада у Црној Гори у мјесецу који претходи исплати отпремнине за остале запослене.

Запосленом који кумулативно не испуњава прописане услове (године живота и пензијски стаж) за одлазак у пензију, а нема сагласност за споразумни раскид радног односа, у смислу става 1 овог члана, припада отпремнина у висини од 3 просјечне бруто зараде у Црној Гори у претходном мјесецу.

Члан 3

Запосленом који оствари право на пензију,усљед престанка радног односа по сили закона припада отпремнина у висини од девет обрачунских вриједности коефицијента.

Члан 4

Запосленом престаје радни однос даном исплате отпремнине у укупном износу и измирењем свих обавеза по основу зараде до престанка радног односа.

Члан 5

Запослени који је остварио право на отпремнину, у смислу члана 2 ове одлуке, не може засновати радни однос у органу локалне управе или правном лицу чији је оснивач Општина у периоду од 5 (пет) година од дана исплате отпремнине.

Ограничење из става 1 овог члана не односи се на запосленог који врати цјелокупни износ исплаћене отпремнине.

Члан 6

Споразумни раскид радног односа остварује се јавним позивом.

Јавни позив за споразумни престанак радног односа објавиће се на интернет адреси Општине Беране и на огласној табли Општине, након доношења ове одлуке.

За потписивање споразума о престанку радног односа запосленог надлежан је старјешина органа локалне управе у ком је запослени распоређен.

Старјешина органа локалне управе одлучиваће појединачно по сваком захтјеву за споразумни раскид радног односа, најкасније у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтјева за споразумни раскид радног односа.

Члан 7

Обрачун и износ отпремнине за сваког запосленог појединачно извршиће Секретаријат за финансије и економски развој Општине Беране.

Члан 8

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Општине Беране.

Број: 01-031-2429

Беране, 05.09.2016. године

Предсједник Општине

Драгослав Шћекић