ЦРНА ГОРА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Одбор за избор и именовања
Број: 02-030-229
Беране, 22. 04. 2015. године

Одбор за избор и именовање Скупштине општине Беране упућује

 ЈАВНИ   ПОЗИВ

 1. ЈУ Центру за културу, ЈУ Полимском музеју,
 2. јавним установама из области предшколског, основног и средњег образовања,
 3. невладиним организацијама,
 4. мјесним заједницама и
 5. спортским организацијама

 да у року од 45 дана од дана објављивања

Доставе предлоге

кандидата за избор чланова Савјета Радио Берана

 Савјет Радио Берана има 5 чланова које именује и разрјешава Скупштина општине Беране.

Чланови Савјета бирају се:

– из реда афирмисаних стручњака из области које су релевантне за обављање дјелатности Локалног јавног емитера – Радио Берана (новинарство, право, економија, техничке науке, социологија, маркентинг, радио дифузија

и слично), који имају пребивалиште у Беранама и високу стручну спрему.

Чланови Савјета Радио Берана не могу бити:

 1. посланици и одборници;
 2. запослени у Радио Беранама;
 3. лица која бира, именује или поставља Предсједник Црне Горе,Скупштина Црне Горе или Влада;
 4. изабрана, именована или постављена лица у органима локалне самоуправе;
 5. функционери политичких партија (предсједници странака, чланови предсједништава, њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора, чланови општинских одбора и општинских извршних одбора, као и други страначки функционери);
 6. лица која као власници удјела, акционари, чланови органа управљања, чланови надзорних органа, запослени и сл. имају интереса у правним лицима која се баве производњом радио и телевизијског програма, тако да би чланство у Савјету могло да доведе до сукоба интереса;
 7. лица која су правоснажно осуђена за кривично дјело злоупотребе службене дужности, корупције, преваре, крађе или друго кривично дијело које их чини недостојним за обављање јавне функције, без обзира на изречену санкцију, или су правоснажно осуђена за неко друго кривично дјело на казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци, у периоду док трају посљедице осуде;
 8. лица која су брачни другови лица наведених у тачки 1. до. 6. овог члана или се са њима налазе у сродству у правој линији, без обзира на степен сродства, у побочној линији до другог степена сродства и другог степена сродства по тазбини.

Садржај предлога за именовање члана Савјета

 1. Предлог за именовање члана Савјета садржи: име и презиме, адресу и кратку биографију предложеног кандидата и мора бити потписан и овјерен од стране овлашћеног предлагача, односно овлашћених предлагача.
 2. Предлог кандидата за члана Савјета подноси се на обрасцу који утврђује радно тијело Скупштине надлежно за именовања (у даљем тексту: Радно тијело Скупштине),
 3. Уз предлог из тачке 1 доставља се:

а) доказ да је предложени кандидат држављанин Црне Горе и да има пребивалиште у Црној Гори,

б) доказ о стручној спреми предложеног кандидата,

в) изјава предложеног кандидата о прихватању кандидатуре и да не постоји сметња из овог позива за његово именовање за члана Савјета.

 1. Невладине организације као предлагачи дужне су да, поред доказа из тачке 3, доставе и:
 • доказ о упису у регистар невладиних организација код надлежног органа државне управе,
 • оснивачки акт и статут, у тексту који се налази код надлежног органа државне управе,
 • извјештаје о раду и финансијске извјештаје за претходне три године.

Невладина организација као овлашћени предлагач

 1. Невладина организација може бити предлагач за именовање члана Савејта, ако испунјава следеће услове:

а) да је код надлежног органа државне управе регистрована најмање три године прије објављивања јавног позива за подношење предлога за именовање Савјета;

б) да у оснивачком акту и статуту има, као основне циљеве и задатке дјеловања, питања из области које су предвиђене овим позивом и да су претходне три године континуирано бави тим питањима;

в) иста нелвадина организација може учествовати у предлагању кандидата за члана Савјета само у оквиру једне категорије предлагача.

Предлози за именовање чланова Савјета Локалног јавног емитера Радио Берана, који нијесу у складу са тачкама 1, 2, 3 и 4 неће се разматрати.

Овај Јавни позив биће објављен у једном дневном листу, преко Локалног јавног емитера – Радио Берана и на wеб сајту Општине. Рок за подношење предлога за именовање чланова Савјета тече од дана обајављивања Јавног позива у дневном листу, и траје 45 дана од дана објављивања.

ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

                                                                                    Предсједник,

                                                                              Драгомир Ђукић,с.р.

Образац за предлог Савјета Радио Берана