Црна Гора
Општина Беране
Предсједник
Бр.01- 031-2436
Бeране, 06.09.2016. године

 

 

На основу члана 2,6,7 и 8 Одлуке о утврђивању висине отпремнине за запослене у органима локалне управе Општине Беране бр.01-031-2429 од 05.09.2016 године, Предсједник Општине Беране упућује:

 

Ј А В Н И   П О З И В
за
 споразумни престанак радног односа

 

  1. Позивају се заинтересовани службеници и намјештеници  органа локалне управе, да у року од 15 дана од дана објављивања овог позива, доставе старјешини органа писани захтјев за споразумни раскид радног односа.
  1. Запосленом, који добије сагласност на захтјев из тачке 1 овог позива  припада отпремнина у висини:

–  10.000,00 € за запосленог са VII или већим ССС;

– 12 просјечних бруто зарада у Црној Гори у мјесецу који претходи исплати отпремнине за остале запослене.

  1. Запосленом који кумулативно не испуњава услове за одлазак у пензију по сили закона, а не добије сагласност за споразумни раскид радног односа, припада отпремнина у висини од 3 просјечне бруто зараде у Црној Гори.
  1.   Радни однос запосленом престаје даном исплате отпремнине.
  1. Старјешина органа одлучиваће појединачно по сваком захтјеву, најкасније у року од 8 дана од дана истека рока за подношења захтјева за споразумни раскид радног односа.
  1. Запослени којима престане радни однос, у складу са процедуром овог јавног позива, не могу засновати радни однос у органима локалне управе и установама и предузећима чији је оснивач Општина у периоду од 5 година од дана исплате отпремнине.

  Предсједник Општине

Драгослав Шћекић