На основу члана 76 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе-Општински прописи“ бр. 22/19)

С а з и в а м

СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Сједница ће се одржати у понедељак, 31. октобра 2022. године, у Сали Центра за културу, са почетком у 11:00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету општине Беране за 2022. годину;
  Прилози:
  Приходи-остварење буџета са 30.09.2022.г. ;
  Расходи-оставрење буџета са 30.09.2022.г. ;
  Извјештај са Јавне расправе ;
  Мишљење за ребаланс Буџета ;
  План примитака и издатака за 3 године ;
  Преглед прихода и расхода за 2021. годину .
  Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој
 2. Избори и именовања

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на телефон 235-319.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Број: 02-016/22-409                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 28. 10. 2022.г.                                              Новица Обрадовић,с.р.