1. Odluka o određivanju naziva ulica na teritoriji opštine Berane;

 1. Odluka o komunalnom redu;
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Berane;
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i

    kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Berane;

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Berane;
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu;
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Berane;
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ogranizovanju Javne ustanove “Polimski muzej“ Berane;
 1. Lokalni plan zaštite životne sredine 2015-2019;

       – Odluku o usvajanju Lokalnog plana zaštite životne sredine 2015-2019;

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Berane za 2015. godinu;
 1. Odluka o Budžetu Opštine Berane za 2016. godinu;
 1. Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje tekuće i stalne budžetske rezerve;
 1. Odluka o finansiranju i sufinansiranju sporta;
 1. Odluka o preuzimanju zaposlenih usled teritorijalne promjene:
 1. Program rada i Finansijski plan DOO’’Parking servis’’ Berane;

        – Rješenje o usvajanju Programa rada i Finansijskog plana DOO“Parking servis“ Berane;

 1. Rješenje o imenovanju izvršnog direktora DOO “Benergo“ Berane;
 1. Rješenje o imenovanju izvršnog direktora DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ Berane,