На основу члана 11 став 1 и 2 Одлуке о критеријумима , начину и поступку расподјеле  средстава невладиним организацијама(„ Служнени лист Црне Горе, општински прописи бр. 22/19 и 54/19 ) Секретаријат за спорт , културу,омладину и сарадњу са невладиним организацијама  о б ј а в љ у ј е:

 

УТВРЂЕНА ЛИСТА  КАНДИДАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ СУ ИСПУНИЛЕ  УСЛОВЕ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ  ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 2020. ГОДИНИ

 

  1. НВО Центар креативних вјештина.

предложио је Слободана Томашевића, за члана  Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама.

  • Организација глувих и наглувих за општине Беране, Плав, Рожаје, Андријевицу, Гусиње и Петњицу,
  • Организација слијепих за општине Беране, Андријевицу,Плав и Рожаје ,
  • НВО ИНВИКТУС,
  • Мото клуб Витезови – Беране ,
  • НВО Агротуристбиро Беране и
  • НВО Црногорска искра Беране.

предложиле су  Дражена Јоксимовића, за члана  Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама.

Ако је предложено више кандидата, предсједник Општине  ће именовати кандидата који је предложен од већег броја невладиних организација, релевантних за утврђене приоритетне области, а које су доставиле потпуну документацију .

Одлуком о образовању Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама у прописаном року изабраће се предложени кандидат.

 

Образложење:

 

Чланом  11 став 1  Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама  („Службени лист Црне Горе – општински прописи, број 22/19 и 54/19), орган локалне управе, надлежан за сарадњу са невладиним организацијама, је дужан, да у року од 7 дана , од дана истека рока за достављање  приједлога, објави на интернет  порталу Општине , утврђену листу кандидата .

Поступак за предлагање кандидата за члана Комисије, представника невладиних организација, покренут је ,  упућивањем јавног позива од стране Предсједника општине бр 01-018/20-1066 од 19.05.2020.године. Јавни позив је објављен на интернет порталу Општине, на огласној табли ,преко локалног јавног емитера и на други погодан начин. Јавни позив садржи услове које морају да испуне невладине организације приликом предлагања кандидата, услове које мора да испуни кандидат, документацију која се прилаже уз приједлог за кандидата, као рок и мјесто предаје документације. Рок за предлагање кандидата је 15 дана од дана објављивања јавног позива и закључен је 08.06.2020.године .

Поступак утврђивања исправности предлога кандидата и избора представника невладиних организација за члана Комисије  спровео је  Секретаријат за спорт, културу,омладину и сарадњу са НВО.

Јавном позиву се одазвало 7 невладиних организација: НВО Центар креативних вјештина , бр 18-056/20-82 од 03.06.2020 године ; Организација глувих и наглувих за општине Беране, Плав, Рожаје, Андријевицу, Гусиње и Петњицу, бр 18-056/20-89, од 04.06.2020 године ;Организација слијепих за општине Беране, Андријевицу,Плав и Рожаје , бр 18/056/20-88; од 04.06.2020.године ; НВО ИНВИКТУС , бр: 18/056/20-91, од 05.06.2020 године ;Мото клуб Витезови – Беране , бр: 18/056/20-92, од 05.06.2020 године;НВО Агротуристбиро Беране, бр   бр: 18/056/20-93, од 05.06.2020 године и НВО Црногорска искра Беране, бр: 18/056/20-94, од 05.06.2020 године.

Након увида у приспјелу  документацију , утврђено је :

НВО Центар креативних вјештина, предложио је Слободана Томашевића, за члана  Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама.

Невладине организације : Организација глувих и наглувих за општине Беране, Плав, Рожаје, Андријевицу, Гусиње и Петњицу, Организација слијепих за општине Беране, Андријевицу, Плав и Рожаје, НВО ИНВИКТУС , Мото клуб Витезови – Беране , НВО Агротуристбиро Беране  и НВО Црногорска искра Беране, предложиле су  Дражена Јоксимовића, за члана  Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама.

Након увида у исправност приспјеле документације, утврђено је да кандидати испуњавају прописане услове за члана Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама.

 

СЕКРЕТАР

Горан Фолић