ЦРНАГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

На основу Члана 7 .  Одлуке о стипендирању студената талената

(Сл. ЛистЦГ ”, општинскипрописи,  Број 28/08),

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, расписује

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

Право учешћа на конкурсу  за додјелу стипендијa  могу остварити студенти на основним и постдипломским студијама  који су држављани ЦрнеГоре, имају пребивалиште на територији општине Беране најмање годину дана прије расписивања конкурса, имају просјечну оцјену најмање 9,00  током студија, и који нису у радном односу.

Општина Беране ће ушколској 2019/2020 години, стипендирати 20 студената основних  и  пет студената постдипломских студија.

Кандидати којиконкуришузадодјелустипендије, узпријавунаконкурсуприлажуследећудокументацију, и то:

  • увјерење о држављанству или фотокопија биометријске личне карте,
  • потврду о упису године студија на основним, односно постдипломским студијама,
  • потврду о положеним испитима из претходних година,
  • потврду о оствареној просјечној оцјени током студија,
  • потврду о пребивалишту.

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општина Беране, Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општина Беране, Беране, ул. IV. Црногорске бригаде бр. 1 са назнаком “Конкурс за додјел устипендија студентима талентима”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

У Беранама, дана 16.09.2019. године                                                                 

Број: 05-031-933                                                                                                                 

Секретарка Секретаријата

Данијела Марковић