Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране,  у п у ћ у ј е

ПPОДУЖЕЊЕ РОКА ЈАВНОГ ПОЗИВА

физичким и правним лицима, власницима стамбених објеката на територији Општине Беране

за достављање понуда, за давање у закуп стамбених објеката Општини Беране

I  Предмет

   Предмет овог јавног позива је давање у закуп стамбених објекта Општини Беране, ради привременог рјешавања стамбеног питања за 6 /шест/ породица и једног самосталног корисника, лица у стању социјалне потребе, са пребивалиштем на територији Општине Беране, садашњих корисника стамбених једница у власништву Општине Беране, које се налазе у насељу Рудеш б.б. (Стари магацин тапета), које ће бити уклоњене, у поступку реализације пројекта изградње стамбених јединица, у оквиру Регионалног стамбеног програма за расељена лица, у којем, као партнер, учествује Општина Беране.

II  Услови и период закупа

      Заинтересовани понуђачи, у смислу овог јавног позива, могу да доставе понуде, за давање у закуп Општини Беране укупно 7 /седам / стамбених јединица, односно понуде за сваку појединачну стамбену јединицу, за привремено рјешавање питања смјештаја, и то за:

  • 2 /двије/ петочлане породице;
  • 2 /двије/ двочлане породице;
  • 2 / двије / трочлане породицe;
  • 1 /једну/ особу самосталног корисника стамбене јединице.

Свака појединачна стамбене јединица, која се даје у закуп, потребно је да има најмање 50 м2 употребљивог стамбеног простора, са мокрим чвором. Стамбене јединице које се дају у закуп, могу бити удаљене највише до, 2 км, у пречнику, од ужег градског језгра – ул. Мојсија Зечевића у Беранама.

Понуђачи су дужни да у затвореној понуди, доставе предлог цијене мјесечног закупа за укупно 7 /седам/ стамбених јединица, односно предлог цијене за сваку појединачну стамбену јединицу, доказе о власништву стамбене/их јединица, као и личне податке, и то: за физичка лица: (име и презиме, адресу становања, матични број односно број личне карте или пасоша, док је за правна лица, потребно доставити: (назив и сједиште, потврду о регистрацији код  Централног регистра привредних субјеката Пореске управе Црне Горе, за домаћа, односно доказ о регистрацији надлежног органа матичне државе страног понуђача за страна лица.

Сва права и обавезе из закупног односа утврдиће се Уговором о закупу.

  Уговор о закупу, закључиће се на период трајања од 18 /осамнаест/ мјесеци, уз могућност продужавања уговора, након истека рока на који је уговорен закуп, а све до рјешавања стамбеног питања ових лица, у складу са законом другим и општим актима.

Финансијска средства

 Финансијска средства, потребна за привремено рјешавање стамбеног питања за 6 /шест/ породица и једног самосталног корисника, лица у стању социјалне потребе, обезбијеђена су у Буџету Општине Беране за 2016. годину, и иста ће бити планирана приликом израде Буџета Општине Беране за 2017. годину.

Одлучивање

 Комисија при Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, формирана Рјешењем Предсједника Општине Беране, поступиће по приспјелим, понудама, и у року од 3 /три/ дана, од дана исетка рока за достављање понуда утврдити исправност и благовременост истих, стање стамбених објекта који се дају у закуп обиласком на терену, предложену цијену закупнине, вршити провјеру документације односно испуњености осталих услова у смислу овог јавног позива, те сачинити ранг листу са предлогом најповљније/их понуде/да, и доставити је Предсједнику општине Беране на  даљи поступак.

Неисправне и неблаговемене понуде неће бити разматране. Комисија задржава право да одбије све приспјеле понуде, уколико оцијени да нису прихватљиве.

Рок за подношење понуда

Образложене понуде заинтересовни понуђачи могу доставити Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране,  у року од 15 /петнаест/ дана од дана упућивања поновљеног Јавног позива, на адресу:  улица IV Црногорске број 1, Беране, посредством грађанског бироа, путем поште или електронским путем, на e-маил адресу: opstauprava@berane.co.me, са назнаком: Понуда, за давање у закуп стамбених објеката Општини БеранеСве информације и појашњења заинтересовни понуђачи могу добити,  у канцеларији број 4, Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, сваког радног дана, у периоду од 12 до 14 часова,  све до истека рока за достављање понуда, као и на интернет порталу Општине Беране, www.berane.me

Напомињемо, да Општина Беране упућује овај јавни позив, у поновљеном поступку, због недовољног броја достављених понуда у поступку по раније упућеном јавном позиву бр 05-032-419 од 01.04.2016. годинe, а све из разлога што Општина, тренутно не располаже са упражњеним стамбеним објектима у свом власништву, чијим давањем на привремено коришћење би се могло ријешити стамбено питање лица у стању социјалне потребе на територији Општине Беране.

 

 

Број: 05-032-514                                                                                        В.Д. ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА

Беране, 18.04.2016. годинe                                                                                  Родољуб Бућковић