На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

ОБАВЈЕШТАВА
заинтересовану јавност

да је инвеститор „БЕНЕРГО“ д.о.о. из Берана, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Пројекат постављања 10кВ кабловског вода за прикључење мХЕ “Миоље Поље” на дистрибутивни систем, чија реализација се планира на дијелу кат.парцела бр. 949, 950, 1166/1, 1115/2, 1117/2, 1119/2, 1129/2, 1131/2, 1136/2, 1137/5, 1138, 1139/1, 1165/3, 1165/2 и 1165/5 КО Лужац, у захвату ПУП-а „Беране“, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата или на имејл: stambeno@berane.co.me, је 25.09.2020. године.