ЦРНА  ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-544

Беране, 10.11.2016. године

П О З И В

           НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И  МЈЕСНИМ  ЗАЈЕДНИЦАМА 


Сходно Пословнику Скупштине, обавјештавамо Вас да је у припреми израда Програма рада Скупштине општине Беране за 2017. годину.

        Чланом 154. Пословника СО-е Беране (’’Сл. лист ЦГ’’- општински прописи бр. 22/12) прописано је: “У припреми израде Програма рада Скупштина прибавља предлоге и мишљења о питањима која треба уврстити у Програм рада од Предсједника општине, одборника, радних тијела, одборничких клубова, јавних служби, мјесних заједница и невладиних организација“.

Молимо Вас, да евентуалне предлоге и мишљења о питањима која треба уврстити у Програм рада Скупштине, доставите Служби Скупштине на мејл адресу skupstina@berane.co.me или преко Грађанског бироа Општине, до 05. децембра 2016. године.

СЕКРЕТАРКА СКУПШТИНЕ,

                                                                 Јасмина Ђукић,с.р