На основу члана 27 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама  („Службени лист Црне Горе“ – општински прописи, број 22/19  и 54/19), а у вези са Јавним конкурсом за расподјелу средстава невладиним организацијама,број 01-018/23-912, објављеног 28.03.2023. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2023. години у области којом се:

-обезбјеђује разноврсност, квалитет и допринос одрживости услуга у области социјалне, здравствене и дјечје заштите, заштите дјеце и омладине са сметњама и тешкоћама у развоју,особа са инвалидитетом, родне равноправности и других облика заштите;

-допринос очувању животне средине и одрживог развоја.

 

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама

д о н о с и

Одлуку о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација

 

I – Додјељују се средства невладиним организацијама, које су регистроване у Црној Гори, са сједиштем у Беранама, чији се пројекти  у потпуности реализују на територији општине Беране, које су  учествовале на Јавном конкурсу за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у 2023. години, а које су испуниле услове из Јавног конкурса и задовољили критеријуме из Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама.

Руководећи се  коначном оцјеном  и укупном  броју  бодова  које је додијелила Комисија  расподјељују  се  средстава, у износу од 10.360,00 €, за реализацију следећих пројеката  невладиних организација :

  1. Назив организације којој се додјељују средства : НВО Црногорска искра Беране

Назив пројекта : Развој услуга у заједници ради превенције институционализације

Подаци о одговорном лицу: Ана Голубовић Поповић ;

Вријеме трајања реализације  пројекта: 3 мјесеца;

Износ додијељених средстава: 950,00 €;

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекта: 1.900,00€.

 

  1. Назив организације којој се додјељују средства : НВО Корак наде

Назив пројекта : Креативне радионице за дјецу и омладину са посебним потребама и  њихове пријатеље у општини Беране;

Подаци о одговорном лицу: Кожар Сефо;

Вријеме трајања реализације  пројекта: 3 мјесеца;

Износ додијељених средстава: 1.250,00 €;

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекта: 2,500,00 €.

 

  1. Назив организације којој се додјељују средства : НВУ ИНВИКТУС

Назив пројекта: Нови КРУГ

Подаци о одговорном лицу : Сретен Лекић;

Вријеме трајања реализације пројекта: 3 мјесеца;

Износ додијељених средстава: 812,50 €;

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекта: 1625,00 €.

 

  1. Назив организације којој се додјељују средства : НВО СОС телефон за жене и дјецу жртве насиља Беране

Назив пројекта : Имамо право на живот без насиља;

Подаци о одговорном лицу : Радмила Анђић ;

Вријеме трајања реализације пројекта: 3 мјесеца;

Износ додијељених средстава: 1.984,50 €;

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекта: 3.969,00 €.

  1.  Назив организације којој се додјељују средства : Организација слијепих за Беране, Андријевицу, Плав и Рожаје

Назив пројекта: Уз мало вјежбања и воље за здравље боље;

Подаци о одговорном лицу: Доситеј Мишковић;

Вријеме трајања реализације  пројекта: 4 мјесеца;

Износ додијељених средстава: 1.775,00 €;

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекта: 3.550,00 €.

 

  1.  Назив организације којој се додјељују средства: Организација глувих и наглувих за општине Беране, Рожаје, Плав, Андријевицу,Петњицу и Гусиње

Назив пројекта: Већи степен информисања, боља социјализација глувих и наглувих грађана у општини Беране ;

Подаци о одговорном лицу: Стојан Кукаљ ;

Вријеме трајања реализације пројекта: 4 мјесеца;

Износ додијељених средстава: 1.450.00€;

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекта: 2.900,00€.

 

  1. Назив организације којој се додјељују средства : НВО ЕПЕКА

Назив пројекта: У сусрет равноправности и подршка женама ромске и египћанске популације;

Подаци о одговорном лицу: Зоран Дабетић;

Вријеме трајања реализације пројекта: 4 мјесеца;

Износ додијељених средстава: 1.000.00€;

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекта: 2.000,00€.

 

  1. Назив организације којој се додјељују средства: НВО Полигон за женску изузетност Софија“

Назив пројекта: Нек се роди здраво и нека буде женско;

Подаци о одговорном лицу: Ребека Чиловић;

Вријеме трајања реализације пројекта: 4 мјесеца;

Износ додијељених средстава: 1.140.00€;

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекта: 2.280,00€.

 

II – Предсједник Општине, закључиће, са  невладином организацијом којој су додијељена средства за финансирање пројеката односно програма, уговор о начину исплате и коришћењу средстава, начину извјештавања и надзору над реализацијом пројекта, односно програма у року од 30 дана од  дана објављивања одлуке.

III – На интернет страници Општине Беране www.berane.co.me  биће објављени сви пројекти који се финансирају средствима буџета Општине, утврђена ранг листа, уговори са невладиним организацијама и записници са сједница комисије .

IV – Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е ње

На основу члана  16 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама („Службени лист Црне Горе“ – општински прописи, број 22/19 и 54/19), Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама општине Беране,  именована Рјешењем предсједника oпштине, бр 01-018/23-640 од 23.03.2023.год. расписала је Јавни kонкурс за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у приоритетним областима којим се :

-обезбјеђује разноврсност, квалитет и допринос одрживости услуга у области социјалне, здравствене и дјечје заштите, заштите дјеце и омладине са сметњама и тешкоћама у развоју,особа са инвалидитетом, родне равноправности и других облика заштите и

– доприноси очувању животне средине и одрживог развоја .

 

Јавни конкурс br: 01-018/23-912 је објављен 28.03.2023.год. на веб страници општине Беране www.berane.co.me, локалном јавном емитеру „Радио Беране“ и огласној табли Општине .

Невладине организације су, сходно Конкурсу, могле конкурисати за финансирање пројеката и програма у укупном износу или дио средстава потребан за реализацију пројектa/ програма.

Јавни конкурс за  расподјелу средстава невладиним организацијама, закључен је 27.04. 2023 године  у 15 часова.

Комисија за расподјелу средстава за пројекте невладиних организација, на сједници одржаној 04.05.2023. год. прегледала је пристигле пријаве на Конкурс и констатовала да су пријаве достављене у року и да су све пријаве запечаћене.

На расписани Јавни конкурс пријавило се 12 невладиних организација са 12 предлога пројеката / програма.

Поступајући по пријавама, Kомисија је отворила поднијете, запечаћене, коверте и извршила административну провјеру пријављених пројеката / програма и о томе сачинила записник.

Комисија је утврдила да су следеће невладине организације доставиле  непотпуне или нејасне пријаве на Јавни конкурс :

 

Организација слијепих за Беране, Андријевицу,Плав и Рожаје, пријава бр: 20-056/23-43 од 24.04.2023.године, недостаје:

– биланс стања за 2022 годину,

– није потписан и овјерен биланс успјеха за 2022 годину;

НВО Полигон за женску изузетност – Софија, пријава бр: 20-056/23-48 од 26.04.2023 године, недостаје:

-изјава овлашћеног лица да није добила средства  од другог донатора који кандидује , а која садржи одредбу о прихватању одговорности (изјава није овјерена печатом организације) ;

НВО „ИНВИКТУС“ – Беране , пријава бр: 20-056/23-45 од 26.04.2023 године, недостаје :

-наративни извјештај о реализацији пројеката у 2021 години  .

Црногорска „ИСКРА“, пријава бр : 01-056/20-119, од 30.07.2020 године, недостаје:

-наративни извјештај о реализацији пројеката у 2020 и 2021 години .

НВО ЕПЕКА Монтенегро , пријава бр: 20-056/23-50 од 26.04.2023 године, недостаје :

– изјава да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у претходном период или у вријеме предаје на конкурс Општине;

-изјава овлашћеног лица да није добила средства од другог донатоар за пројекат или дио пројекта који кандидује, а која садржи одредбу о прихватању одговорности.

НВО РУБИКОН – Беране, пријава бр: 20-056/23-53, од 27.04.2023 године, недостаје:

–извјештај о реализацији пројеката у 2022 години (или Изјава да није имала реализованих пројеката у 2022 години);

–изјава да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у претходном период или у вријеме предаје на конкурс Општине;

–изјава овлашћеног лица да није добила средства од другог донатоар за пројекат или дио пројекта који кандидује, а која садржи одредбу о прихватању одговорности;

НВО Корак наде- Беране, пријава бр : 20-056/23-46, од 26.04.2023 године, недостаје:

– подаци о искуству запослених,односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога.

Школа спорта „ИВА“, пријава бр : 20-056/23-47, од 26.04.2023 године, недостаје:

-наративни извјештај о реализованим пројектима у претходне три године, закључно са даном објављивања конкурса;

-извјештај о реализацији пројекта,са детаљним описом фаза реализације и детаљним образложењем евентуалних одступања у 2022 години;

-финансијски извјештај о утрошеним средствима са копијама  рачуна, уговора и извода банке по којима су плаћани у 2022 години;

-табеларни преглед трошкова за утрошена средства.

НВО „КИРИ“, пријава бр: 20-056/23-49, од 26.04.2023 године, недостаје:

-редни број уписа у Јавни регистар невладиних организација или  рјешење о упису у Јавни Регистар;

-наративни извјештај о реализованим пројектима, закључно са даном објављивања конкурса (или Изјава да није имала реализованих пројеката у 2022 години);

-да је предала пореском органу пријаву за претходну 2022 фискалну годину (овјерена фотокопија биланса стања и биланса успјеха);

-подаци о искуству запослених,односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога;

-изјава да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у претходном период или у вријеме предаје на конкурс Општине;

-изјава овлашћеног лица да није добила средства од другог донатора за пројекат или дио пројекта који кандидује, а која садржи одредбу о прихватању одговорности.

 

Невладине организације са ове листе биле су дужне да отклоне утврђене недостатке у року од пет дана, од дана достављања обавјештења.

Допуну пријаве, односно документације било је потребно доставити Комисији за расподјелу средстава невладиним организацијама, преко Грађанског бироа ,  на сљедећој адреси: ОПШТИНА БЕРАНЕ, Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама, са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ –Допуна пријаве на Јавни конкурс број: 01-018/23-912 објављеног  28.03.2023. године.                                                                               

                                                          

Невладине организације: Градско културноумјетничко друштво ЛИМ, СОС за жене и дјецу жртве насиља и Организација глувих и наглувих за општине Беране, Рожаје, Плав, Андријевицу,Петњицу и Гусиње су имале уредну и потпуну документацију  тражену Jавним конкурсом.

 

На основу  члана 23  Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама („Службени лист Црне Горе – општински прописи, бр  22/19 и 54/19), Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијамa општине Беране, актом бр Број 01-056/23-55 од 05.05.2023.године, oбавијестила је  невладинe организацијe да отклоне уочене недостатке.

 

Након утврђеног рока, на сједници Комисије за расподјелу средстава НВО одржаној 15.05.2023. год. констатованo je да су све невладине организације доставиле, у року, недостајућу документацију и стекле право учешћа на даљи поступак бодовања и оцјењивања од стране Комисије. Након тога 12 пројектних приједлога  је достављено  члановима Kомисије на бодовање.

 

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама, извршила је бодовање сваког предложеног пројекта, односно програма за сваки од  утврђених критеријума:

 

1)допринос пријављеног пројекта-програма у остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у одређеној области;

2)квалитет пријављеног пројекта односно програма;

3)капацитет невладине организације да реализује пријављенипројекат, односно програм;

4)транспарентност рада невладине организације.

 

Сваки члан Комисије је вршио бодовање сваког предложеног пројекта , односно програма за сваки од утврђених критеријума, на прописаном обрасцу за бодовање.

На основу остварених бодова и средње оцјене, Комисија је утврдила Ранг листу пројеката односно програма невладиних организација, бр 01-018/23-1424 , од 26.05.2023 године и објавила је на интернет страници општине Беране, поставила је на огласној табли у згради општине и огласила путем локалног јавног емитера, „Радио Беране“.

Редосљед рангираних пројеката / програма  невладиних организација :

 

 

Р.бр

 

Назив удружења

 

Назив пројекта

Укупан број бодова
1Црногорска искра БеранеРазвој услуга у заједници ради превенције институционализације84,7
2НВО Корак надеКреативне радионице за дјецу и омладину са посебним потребама и  њихове пријатеље у општини Беране79,2
3НВУ ИНВИКТУСНови КРУГ78,7
4НВО СОС  телефон за жене и дјецу жртве насиља БеранеИмамо право на живот без насиља78,3
5Организација слијепих за Беране, Андријевицу,Плав и РожајеУз мало вјежбања и воље за здравље боље;

 

72,2
6Организација глувих и наглувих за општине Беране, Рожаје, Плав, Андријевицу, Петњицу и ГусињеВећи степен информисања, боља социјализација глувих и наглувих грађана у општини Беране71,8
7НВО ЕПЕКАУ сусрет равноправности и подршка женама ромске и египћанске популације71,7
8НВО Полигон за женску изузетност – СофијаНек се роди здраво и нека буде женско63,8
9Школа спорта „ИВА“За равноправност и бољу интеграцију особа са инвалидитетом63,3
10НВО „РУБИКОН“Корак ка родној равноправности53,7
11КУД „ЛИМ“Новим путем до средњевјековног утврђења Бихор града48,7
12НВО „КИРИ“Осјети науку40,3

 

Полазећи од наведеног, Комисија је закључила да су се стекли услови за доношење одлуке којом ће се извршити расподјела средстава невладиним организацијама  које су испуниле прописане услове и које су, према висини добијених бодова, оствариле право на финансирање у 2023. години.

Приликом доношења  Одлуке,  Комисија  је водила  рачуна о висини потребних средстава за финансирање, сваког појединачног пројекта, односно програма у односу на укупан износ средстава опредијељених за расподјелу и броју бодова утврђених за сваки пројекат, односно програм.

Комисија, са расположивим средствима, суфинансира 8 пројеката који ће се реализовати на подручју наше општине.

Одлуком су расподијељена средства у износу од 10.362,00€ .

Ова Одлука биће објављена на интернет портал општине Беране www.berane.co.me, на огласној табли, преко локалног јавног емитера Радио Беране и биће достављена свим учесницима Конкурса у року од 8 дана од дана доношења.

 

Упутство о правној заштити

Против ове Одлуке  може се изјавити  жалба Управном суду Црне Горе  у року од 20 дана од дана објављивања .

 

Бр. 01-018/23-1438

У Беранама,  29.05.2023. године

 

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама

                                                                                                                                                                          Предсједник

                     Дамјан Ћулафић, с.р.