На основу члана 16  Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама  (Службени лист Црне Горе – општински прописи, број   22/19 од 11.06.2019.год) и Одлуке  о измјени и допуни одлуке  о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (Службени лист ЦГ – општински прописи  , број 54/19 ),Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама , на сједници одржаној  дана 02.04.2020.године донијела је:

 

О Д Л У К У

о  одлагању расписивања Јавног конкурса за расподјелу средстава невладиним организацијама

 

Члан 1

Одлаже се расписивање Јавног конкурса за расподјелу средстава невладиним организацијама у 2020 години.

 

Члан 2

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

 

Чланом  16 став 1 и 2  Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама  (Службени лист Црне Горе – општински прописи, број   22/19 од 11.06.2019.год) и Одлуке  о измјени и допуни одлуке  о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (Службени лист ЦГ – општински прописи  , број 54/19 ), расподјела   средстава за пројекте невладиних организација врши се на основу јавног конкурса који расписује Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама до краја првог квартала године за коју се врши расподјела средстава.

У случају да предвиђена средства не буду распоређена или не буду у цјелости распоређена, расписује се нови Конкурс, са истим приоритетима, најкасније до истека другог квартала године за коју се средства опредјељују.

Сходно препорукама  Министарства јавне управе , у вези са иницијативом  невладиних организација  исказаној  на сједници представника Секретаријата за спорт , културу, омладину и сарадњу са НВО и представника невладиних организација ,   која је одржана 05.03.2020 године ,  у погледу  утврђивања приоритетних области финансирања и  реализације јавног конкурса у складу са Одлуком , Комисија за расподјелу средстава  невладиним организацијама , донијела је одлуку да се одложи расписивање јавног конкурса за расподјелу средстава невладиним организацијама  до краја  другог квартала т.г.

Циљ наведеног је допринос потреби заштите здравља грађана и исказивање високог степена одговорности усљед околности изазваних тренутном епидемиолошком ситуацијом у нашој земљи .

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама

 

 

                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК

Марко Лалевић