На основу члана 20 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине општине Беране

 ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

да је носилац пројекта “ЦЕДИС” доо Подгорица, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Изградња 10 kV подземног кабловског вода ТС 10/0.4 kV Жичара К8- СМ26 – ТС Зекова глава , Дионица од тачке Б до ТС 10/0.4 kV Зекова глава”, чија реализација се планира на кат.парцелама бр. 2712, 1815 и 1814 КО Лубнице, у захвату ПУП-а Беране, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине  општине Беране, ул. IV Црногорске бр.1, канцеларија бр.20, радним данима од 12 до 14 часова, као и на wеб страници Општине Беране, www.berane.me .

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата (ул. ИВ Црногорске бр. 1) или електронском поштом: stambeno@berane.co.me је 18.09.2023.године. Јавна трибина о предметном Елаборату ће се одржати у малој сали општине Беране   01.09.2023. године са почетком у 12 часова.

 

Прилог : Elaborat Zekova glava podzemni kabal – CEDIS doo