Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane

 OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosilac projekta DOO “BA TIM” iz Berana, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Proizvodni objekat za izradu PVC stolarije”, čija se realizacija planira na lokaciji koju čine katastarske parcele broj 411/3, 411/4 i 412/8 KO Buče I, u zahvatu  PUP-a Berane, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine  opštine Berane, ul. IV Crnogorske br.1, kancelarija br.20, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na web stranici Opštine Berane, www.berane.me .

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata (ul. IV Crnogorske br 1) ili elektronskom poštom: stambeno@berane.co.me, je 13.06.2023.godine. Javna tribina o predmetnom Elaboratu će se održati u maloj sali opštine Berane   25.05.2023 godine sa početkom u 12 časova.

Prilog : Elaborat procjene uticaja