На основу члана 14 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 

да је инвеститору Пеђи Вељићу  из Берана, донијето Рјешење број 16-322/21-106/6, којим је утврђена потреба процјене утицаја на животну средину за  пројекат Привремени  монтажни објекат – хангар у функцији примарне прераде дрвета”,  чија реализација се планира на кат.парцели бр. 1378 КО Долац, у захвату ПУП-а „Беране“,  општина Беране.

 

Рјешењем је утврђена обавеза Носиоцу пројекта да за наведени пројекат уради  Елаборат процјене утицаја на животну средину којим ће се обезбиједити неопходни подаци, предвидјети негативни утицаји пројекта на животну средину, утврдити одговарајуће мјере заштите животне средине и дефинисати програм праћења утицаја на животну средину у току функционисања пројекта, као и у случају хаварије.

 

 

 

                                                                                        В.Д. СЕКРЕТАР

                                                                                 Милош Кастратовић с.р