Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je investitor Ivan Šćekić iz Berana, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat  “Privremeni montažni objekat – Vulkanizerska radionica”,  čija realizacija se planira na dijelu kat.parcele br. 1115/4  KO Budimlja, u zahvatu urbanističke razrade PUP-a „Berane“,  opština Berane.

 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane, ul. IV Crnogorske br.1, kancelarija br. 20, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na web stranici Opštine Berane, www.berane.me.

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata ili na email: stambeno@berane.co.me , je 12.08.2021.godine.