На основу члана 24 став 3 Закона о процјени утицаја на животну средину („Сл. лист ЦГ“, бр. 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 

да је носиоцу пројекта  доо „Екскалибур МНЕ“ Беране (Excalibur MNE), донијето Рјешење број 16-322/233/15, којим је дата сагласност на Иновирани елаборат процјене утицаја на животну средину пројекта „Привремени монтажни објекат – хангар у којем ће се обабвљати дјелатност складиштења производа и прерада воћа и поврћа“, чија се реализација планира на локацији коју чини катастарска парцела број 581/65  КО Лужац,  у захвату ПУП-а Беране, општина Беране.

У спроведеном поступку процјене утицаја на животну средину утврђено је да је Иновирани елаборат урађен у складу са Законом о процјени утицаја на животну средину и да садржи дефинисане мјере за спречавање, смањење или отклањање штетних утицаја на животну средину.

Рјешењем о давању сагласности утврђена је обавеза Носиоцу пројекта да пројекат реализује у свему према мјерама заштите животне средине утврђеним у Иновираном елаборату процјене утицаја .

                                                                                        В.Д. СЕКРЕТАР-а

Вуксан  Милошевић