ЦРАНА ГОРА

Општина Беране

Број 01-056/23-55

Датум: 05.05.2023.године

На основу члана 32г став 2 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), и члана 23  Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама („Службени лист Црне Горе – општински прописи, бр: 22/19 и 54/19), а након завршетка Јавног конкурса за пријаву пројеката/програма  невладиним организацијама  у 2023 години, број 01-018/23-912 објављеног 28.03.2023 године, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација општине Беране у 2023 години,

о б ј а в љ у ј е

ДОПУНУ ЛИСТЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ НИЈЕСУ ДОСТАВИЛЕ УРЕДНУ И ПОТПУНУ ПРИЈАВУ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 Непотпуне пријаве на Јавни конкурс, доставиле су сљедеће невладине организације :

  1. Организација слијепих за Беране, Андријевицу,Плав и Рожаје, пријава бр: 20-056/23-43 од 24.04.2023.године, недостаје:

– биланс стања за 2022 годину,

– није потписан и овјерен биланс успјеха за 2022 годину;

  1. НВО Полигон за женску изузетност – Софија, пријава бр: 20-056/23-48 од 26.04.2023 године, недостаје:

-изјава овлашћеног лица да није добила средства  од другог донатора који кандидује , а која садржи одредбу о прихватању одговорности (изјава није овјерена печатом организације) ;

  1. НВО „ИНВИКТУС“ – Беране , пријава бр: 20-056/23-45 од 26.04.2023 године, недостаје :

-наративни извјештај о реализацији пројеката у 2021 години  .

  1. Црногорска „ИСКРА“, пријава бр : 01-056/20-119, од 30.07.2020 године, недостаје:

-наративни извјештај о реализацији пројеката у 2020 и 2021 години .

  1. НВО ЕПЕКА Монтенегро , пријава бр: 20-056/23-50 од 26.04.2023 године, недостаје :

– изјава да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у претходном период или у вријеме предаје на конкурс Општине;

-изјава овлашћеног лица да није добила средства од другог донатоар за пројекат или дио пројекта који кандидује, а која садржи одредбу о прихватању одговорности.

  1. НВО РУБИКОН – Беране, пријава бр: 20-056/23-53, од 27.04.2023 године, недостаје:

– Извјештај о реализацији пројеката у 2022 години (или Изјава да није имала реализованих пројеката у 2022 години);

– изјава да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у претходном период или у вријеме предаје на конкурс Општине;

– изјава овлашћеног лица да није добила средства од другог донатоар за пројекат или дио пројекта који кандидује, а која садржи одредбу о прихватању одговорности;

  1. НВО Корак наде- Беране, пријава бр : 20-056/23-46, од 26.04.2023 године, недостаје:

– подаци о искуству запослених,односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога.

  1. Школа спорта „ИВА“, пријава бр : 20-056/23-47, од 26.04.2023 године, недостаје:

-наративни извјештај о реализованим пројектима у претходне три године, закључно са даном објављивања конкурса;

-извјештај о реализацији пројекта,са детаљним описом фаза реализације и детаљним образложењем евентуалних одступања у 2022 години;

-финансијски извјештај о утрошеним средствима са копијама  рачуна, уговора и извода банке по којима су плаћани у 2022 години;

-табеларни преглед трошкова за утрошена средства.

  1. НВО „КИРИ“, пријава бр: 20-056/23-49, од 26.04.2023 године, недостаје:

-редни број уписа у Јавни регистар невладиних организација или  рјешење о упису у Јавни Регистар;

-наративни извјештај о реализованим пројектима, закључно са даном објављивања конкурса;

-да је предала пореском органу пријаву за претходну 2022 фискалну годину (овјерена фотокопија биланса стања и биланса успјеха);

-подаци о искуству запослених,односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога;

-изјава да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у претходном период или у вријеме предаје на конкурс Општине;

-изјава овлашћеног лица да није добила средства од другог донатора за пројекат или дио пројекта који кандидује, а која садржи одредбу о прихватању одговорности;

Невладине организације са ове листе дужне су да отклоне утврђене недостатке у року од пет дана, од дана достављања обавјештења.

Уколико се утврђени недостаци не отклоне у року, пријава се одбацује И неће се разматрати .

Допуну пријаве, односно документације је потребно доставити Комисији за расподјелу средстава невладиним организацијама, преко Грађанског бироа ,  на сљедећу адресу:

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама

са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ – Допуна пријаве на Јавни конкурс број: 01-018/23-912 објављеног  28.03.2023. године.                                                                                           

                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дамјан Ћулафић