ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА БЕРАНЕ
Секретаријат за спорт, културу,омладину и
Сарадњу са невладиним организацијама
Број 18–680-650
У Беранама,10.07.2019. године

На основу члана 32б став 3 Закона о невладиним организацијама (“ Службени лист ЦГ” , број 037/17, члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Сл. лист ЦГ”, бр. 41/18), члана 11 став 1 Одлуке о расподјели средстава невладиним организацијама (“Службени лист Црне Горе“ бр 22/19 ) Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО о б ј а в љ у ј е :

 

УТВРЂЕНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА

НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ СУ ИСПУНИЛЕ УСЛОВЕ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 

На основу Јавног позива упућеног невладиним организацијама за предлагање кандидата за члана/цу Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама, које је Предсједник општине упутио 19.06.2019. године, те након увида у достављену документацију, утврђено је да су невладине организације :

1. НВО Центар креативних вјештина,
2. НВО Сјеверна земља,
3. НВО Центар омладинских иницијатива,
4. НВО Шанса,
5. НВО Школа спорта ИВА предложиле

Слободана Томашевића из Берана , кандидата за члана Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама.

Од наведених невладиних организација, предлог за Слободана Томашевића, је достављен уз сву потребну документацију, те је увидом утврђено, да испуњава прописане услове за прихватање кандидатуре.

Одлуком о образовању Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама у прописаном року изабраће се предложени кандидат .

СЕКРЕТАР
Горан Фолић, с.р.